Wstecz

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
PRZETARGI NIEOGRANICZONEDATA
OGŁOSZENIA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2018-10-11 2018-10-30 57/ZP/2018

dostawa sprzętu medycznego II

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami


2018-10-10 2018-11-15 56/ZP/2018

dostawy zespoleń neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami


2018-10-09 2018-10-25 55/ZP/2018

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami


2018-10-05 2018-10-15 54/ZP/2018

Dostawa zestawu do endoskopowej przez ustnej elektrochirurgii ultradźwiękowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedź na pytania
uzupełnienie zapisów SIWZ
informacja z otwarcia
2018-10-04 2018-10-22 52/ZP/2018

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami


2018-09-25 2018-10-17 51/ZP/2018

dostawa sprzętu medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ III


Odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania II
2018-09-19 2018-10-04

Przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni ściennej na zainstalowanie 35 odbiorników telewizyjnych wraz z odtwarzaniem programów telewizyjnych. Termin składania ofert do 04.10.2018 rok godz. 9.00.

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz
Regulamin
Uzupełnienie informacji
2018-09-18 2018-09-28 50/ZP/2018

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów: ambulans drogowy karetka sanitarna

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-09-14 2018-10-01 49/ZP/2018

Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


zał. ARCH
zał. ELEK
zał. FORMALNE
zał. INST.
zał. PB
zał. PRZEDMIAR
zał. SPECYFIKACJE
Informacja o modyfikacji SIWZ
Informacja z otwarcia
2018-09-06 2018-09-24 48/ZP/2018

Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „ Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
Zmodyfikowany SIWZ III


Informacja o modyfikacji SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja o modyfikacji SIWZ II
Informacja z otwarcia
2018-09-06 2018-10-30 47/ZP/2018

dostawa tomografu wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych / nr projektu POIS.09.02.00-00-0097/17. / tytuł projektu: Wsparcie oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddziałów chorób płuc i chorób wewnętrznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


Odpowiedzi na pytania-informacja o przeprowadzeniu wizji lokalnej
Kopia odwołania
WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Informacja o zmianie SIWZ
2018-09-03 2018-09-21 46/ZP/2018

zakup i dostawa Sprzętu Medycznego w ramach przyznanych Grantów Klinicznych Grant Kliniczny pn. utworzenie innowacyjnego interdyscyplinarnego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia rekonstrukcyjnego po urazach narządów ruchu(Przygotowanie zespołu świadczącego usługi replantacyjne w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie) oraz Grant Kliniczny pn. Rozwój w zakresie endoskopowej chirurgii podstawy czaszki

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Informacja o modyfikacji SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-08-22 2018-09-11 44/ZP/2018

wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” zadanie nr 91575

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
program inwestycji
wymagania organizacyjno-użytkowe
pozostała dokumentacja techniczna
zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie terminu składania i otwracia ofert
Informacja z otwarcia
2018-08-22 2018-08-31 45/ZP/2018

dzierżawa aparatu do oznaczeń immunochemicznych wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-08-17 2024-08-20

Wynajem budynku nr 13 na usługi gastronomiczne. Termin składania ofert do 24.08.2018 godz. 9.00

Ogłoszenie
Regulamin
Wzór umowy
Formularz ofertowy
2018-08-13 2018-09-04 43/ZP/2018

zakup i dostawa Sprzętu Medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc - Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia - zadania : 1) Wyposażenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWN) w aparaturę i sprzęt medyczny;2) Realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych poch. Po leczeniuzaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Szpitalu w ramach polityki zdrowotnej pn. krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie salnieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016 - 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ i załączniki
Zmodyfikowany SIWZ


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-08-10 2018-08-23 42/ZP/2018

DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


odpowiedź na pytanie
zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 23.08.2018 roku
odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Uzupełnienie informacji z otwarcia
2018-08-09 2018-08-24 41/ZP/2018

Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


zał. ARCH
zał. ELEK
zał. FORMALNE
zał. INST.
zał. PB
zał. PRZEDMIAR
zał. SPECYFIKACJE
Informacja z otwarcia
2018-08-03 2018-08-21 39/ZP/2018

dostawa leków w ramach programu lekowego WZW

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami


odpowiedź na pytanie
Informacja z otwarcia
2018-08-02 2018-08-10 38/ZP/2018

dzierżawa aparatu do oznaczeń immunochemicznych wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-08-01 2018-10-29 37/ZP/2018

dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych / nr projektu POIS.09.02.00-00-0097/17. / tytuł projektu: Wsparcie oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddziałów chorób płuc i chorób wewnętrznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane IV


SIWZ wraz z załacznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
zmodyfikowany SIWZ IV


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert II
zmiana terminu składania i otwarcia ofert III
zmiana terminu składania i otwarcia ofert IV
2018-07-26 2018-08-09 35/ZP/2018

dostawy materiałów do zabiegów gastroskopowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ II


Odpowiedzi na pytania
sprostowanie odpowiedzi na pytanie i zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.08.2018 roku
informacja z otwarcia
2018-07-19 2018-08-07 36/ZP/2018

Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


zał. ARCH
zał. ELEK
zał. FORMALNE
zał. INST.
zał. PB
zał. PRZEDMIAR
zał. SPECYFIKACJE
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedź na pytanie, Informacja o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
informacja z otwarcia
2018-07-10 2018-07-18 34/ZP/2018

dzierżawa aparatu do wykonywania testów genetycznych wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-07-09 2018-07-17 33/ZP/2018

dzierżawa dwóch analizatorów do oznaczeń koagulologicznych wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-07-06 2018-07-20 32/ZP/2018

roboty remontowe części budynku RBZMed – bud. Nr 30

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


Załączniki - dokumentacja techniczna
odpowiedź na pytanie
Informacja z otwarcia
2018-07-05 2018-07-13 31/ZP/2018

DZIERŻAWA SYSTEMU DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI ORAZ PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁÓŻ

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


informacja o modyfikacji SIWZ
odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-07-04 2018-07-23 30/ZP/2018

wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” zadanie nr 91575

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SIWZ


załącznik nr 7 do SIWZ - program inwestycji
załącznik nr 8 do SIWZ - wymagania organizacyjno-użytkowe
Załącznik nr 9 do SIWZ - pozostała dokumentacja techniczna
Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z otwarcia
2018-04-26 2018-06-12 15/ZP/2018

roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VI


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV
Zmodyfikowany SIWZ V


zał. nr 5 - dokumentacja
odpowiedź na pytania
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania II
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
zmiana terminu składania i otwarcia ofert II
Materiały uszczegóławiające dokumentacje projektową oraz zamienny przedmiar na roboty budowlane
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert III
Informacja z otwarcia
2018-03-27 2018-04-10

Przetarg nieograniczony na wynajem budynku nr 88.

Formularz ofertowy, b.88
Ogłoszenie, b.88
Regulamin
Wzór umowy
2018-01-31 0000-00-00

Plan Zamówień Publicznych 2018

Plan Zamówień Publicznych 2018
Wstecz