Wstecz

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
PRZETARGI NIEOGRANICZONEDATA
OGŁOSZENIA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2018-06-15 2018-06-22 22/ZP/2018

zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


2018-06-14 2018-06-22 25/ZP/2018

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy budynków centralnej Tlenowni oraz budynku nr 10 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
łącznik nr 7 - Program Inwestycji
Załącznik nr 8 - Wymagania Organizacyjno-użytkowe dla zadania o wymaganiach innych niż wojskowe


2018-06-14 2018-06-22 26/ZP/2018

wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji budowlanych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Przebudowa budynku centralnej Tlenowni oraz przebudowa budynku nr 10

Ogłoszenie


SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik nr 8 do SIWZ - Program Inwestycji
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wymagania Organizacyjno-użytkowe dla zadania o wymaganiach innych niż wojskowe


2018-06-12 2018-06-19 24/ZP/2018

dostawa leku w ramach programu lekowego dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Odpowiedzi na pytania
2018-06-12 2018-06-20 21/ZP/2018

OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU PARKINGOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
2018-05-24 2018-06-06 20/ZP/2018

Dostawy soczewek okulistycznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-05-23 2018-06-06 19/ZP/2018

roboty remontowe części budynku RBZMed – bud. Nr 30

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Załączniki - dokumentacja techniczna
Informacja z otwarcia
2018-05-18 2018-06-04 18/ZP/2018

PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Załączniki nr 6 do SIWZ
odpowiedź na pytanie
Sprostowanie odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-05-09 2018-05-21 17/ZP/2018

Dostawy leków dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-05-02 2018-06-27 16/ZP/2018

dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ I
Zmodyfikowany SIWZ II
Zmodyfikowany SIWZ III


zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
Informacja o modyfikacji SIWZ w zakresie pakietu nr 6
2018-04-26 2018-06-12 15/ZP/2018

roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeia VI


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV
Zmodyfikowany SIWZ V


zał. nr 5 - dokumentacja
odpowiedź na pytania
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania II
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
zmiana terminu składania i otwarcia ofert II
Materiały uszczegóławiające dokumentacje projektową oraz zamienny przedmiar na roboty budowlane
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert III
Informacja z otwarcia
2018-04-25 2018-05-16 14/ZP/2018

PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


Załączniki nr 6 do SIWZ
odpowiedź na pytanie i zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z otwarcia
2018-04-23 2017-05-07 13/ZP/2018

dostawy wszczepów laryngologicznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-04-10 2018-04-24 11/ZP/2018

roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


Załącznik nr 5 - dokumentacja
Informacja o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej
odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-04-10 2018-04-24 10/ZP/2018

PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Załączniki nr 6 do SIWZ
odpowiedź na pytania
odpowiedź na pytania II
Informacja z otwarcia
2018-03-28 2018-04-05 09/ZP/2018

Dostawy akcesoriów neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-03-27 2018-04-10

Przetarg nieograniczony na wynajem budynku nr 88.

Formularz ofertowy, b.88
Ogłoszenie, b.88
Regulamin
Wzór umowy
2018-03-21 2018-03-28 07/ZP/2018

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA UNICAP 100 WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZEŃ ALERGOLOGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH PRZECIWCIAŁ JAKO BACK-UP

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia
2018-03-21 2018-04-06 08/ZP/2018

roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


Załącznik nr 5 - dokumentacja
Informacja o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedź na pytanie
Informacja z otwarcia
2018-03-16 2018-03-28 06/ZP/2018

dostawy materiałów do dezynfekcji

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-02-23 2018-03-06 05/ZP/2018

DOSTAWY OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Informacja o możliwości wglądu do próbek
Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert
2018-02-05 2018-02-20 04/ZP/2018

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Zestawienie ofert dot. pakietu nr 31 po złożeniu ofert dodatkowych
2018-02-02 2018-02-19 02/ZP/2018

DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Uzupełnienie informacji z otwarcia
2018-01-31 0000-00-00

Plan Zamówień Publicznych 2018

Plan Zamówień Publicznych 2018
2018-01-29 2018-02-15 01/ZP/2018

Dostawy protez

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
2017-11-21 2017-11-29 58/ZP/2017

Dostawa kart odczynnikowych i akcesoriów do mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań z zakresu immunohematologii oraz wyposażenie Banku Krwi

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2017-11-17 2017-11-24 57/ZP/2017

dostawy papierowych środków higienicznych

Ogłoszenie


SIWZ wraz z załącznikami


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2017-11-09 2017-11-21 55/ZP/2017

dostawy leków

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
Informacja z otwarcia
2017-11-02 2017-11-13 54/ZP/2017

dostawy materiałów stomatologicznych

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


informacja o modyfikacji
Załącznik nr 4
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2017-11-02 2017-11-10 52/ZP/2017

dostawy papierowych środków higienicznych

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytanie III
zmodyfikowany SIWZ


SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia
2017-10-18 2017-11-03 53/ZP/2017

roboty remontowe części budynku RBZMed – bud. Nr 30

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


dokumnetacja techniczna
informacja z otwarcia
2017-10-12 2017-10-30 51/ZP/2017

DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie opublikowane
Informacja z otwarcia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
2017-10-11 2017-10-19 50/ZP/2017

Dostawy materiałów opatrunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Informacja o możliwości wglądu do próbek
2017-10-06 2017-10-16 48/ZP/2017

dostawy materiałów do zabiegów neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia
2017-10-06 2017-10-13 49/ZP/2017

DOSTAWY PROGRAMÓW LEKOWYCH

Ogłoszenie


SIWZ wraz z załącznikami


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2017-09-28 2017-10-12 47/ZP/2017

Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy zadania pod nazwą ,,PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO"

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania o wymaganiach innych niz wojskowe
program inwestycji
Informacja z otwarcia
2017-09-25 2017-10-03 46/ZP/2017

dostawy odczynników laboratoryjnych do analizatora BCS XP na potrzeby 5 Wojskowego szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie


SIWZ


Informacja z otwarcia
2017-09-22 2017-10-06 45/ZP/2017

roboty remontowe w budynkach nr 6,8,9,32

ogłoszenie o zamówieniu
dok. specyfikacja oraz przedmiary


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


zmiana treści SIWZ
Informacja z otwarcia
2017-09-18 2017-09-26 44/ZP/2017

dzierżawa automatycznego analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwosci wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2017-09-07 2017-09-27 43/ZP/2017

dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej częściowo – w zakresie pakietów nr 2 i nr 3 - w ramach postępowania konkursowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ II


zmiana treści SIWZ
Odpowiedzi na pytania
zmiana treści SIWZ II
Informacja z otwarcia
2017-09-06 2017-10-18 40/ZP/2017

dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


Odpowiedzi na pytania
Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 117 dotyczące pakietu nr 33
Informacja o modyfikacji SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z otwarcia
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Informacja o możliwości wglądu do próbek
2017-09-05 2017-09-19 42/ZP/2017

Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy zadania pod nazwą ,,PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO”

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania o wymaganiach innych niz wojskowe
Zmodyfikowany SIWZ


Program inwestycji
Informacja z otwarcia
2017-08-31 2017-09-14 41/ZP/2017

zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy stacji transformatorowej po stronie SN oraz przebudowę rozdzielni NN wraz z wykonaniem przebudowy

Ogłoszenie


Załączniki
SIWZ


Informacja z otwarcia
2017-08-21 2017-09-04 39/ZP/2017

Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy zadania pod nazwą PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO.

ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ
wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania o wymaganiach innych niz wojskowe


Informacja z otwarcia
2017-08-11 2017-08-25 37/ZP/2017

zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy stacji transformatorowej po stronie SN oraz przebudowę rozdzielni NN wraz z wykonaniem przebudowy

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


załączniki
informacja o zmianie SIWZ
zmodyfikowany SIWZ
odpowiedź na pytania
Informacja z otwarcia
2017-08-11 2017-09-20 38/ZP/2017

dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej w ramach postępowania konkursowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ
zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
zmiana treści SIWZ
Informacja z otwarcia
2017-08-10 2017-08-24 36/ZP/2017

Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III


SIWZ
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


PB
PW
przedmiar robót
dok. formalne
ekspertyzy
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
informacja o zmianie SIWZ
Informacja z otwarcia
2017-07-28 2017-09-07 34/ZP/2017

dzierżawa analizatorów do oznaczeń immunochemicznych i biochemicznych wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
SIWZ wraz z załącznikami
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2017-07-25 2017-08-07 35/ZP/2017

Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
odpowiedzi na pytania


ekspertyzy
dok. formalne
PB
PW
przedmiary
specyfikacje
SIWZ wraz z załącznikami


zmiana terminu składania i otwarcia ofert
zmodyfikowany SIWZ
odpowiedzi na pytania III
Informacja z otwarcia
2017-07-07 2017-07-25 33/ZP/2017

DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami


Odpowiedzi na pytania
zmodyfikowany SIWZ I
Informacja z otwarcia
2017-06-30 2017-07-07 30A/ZP/2017

OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU SZLABANÓW

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


informacja z otwarcia
2017-06-29 2017-07-12 32/ZP/2017

Dostawy materiałów medycznych dla potrzeb chirurgii ogólnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III


Odpowiedzi na pytania
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania II
sporostowanie odpowiedzi na pytanie z dnia 06.07.2017 roku
informacja z otwarcia
2017-06-22 2017-06-29 23/ZP/2017

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz programów inwestycji na potrzeby 5 Wojskowego szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 2 dla Pakietu nr 1
załącznik nr 2 dla Pakietu nr 2


SIWZ wraz z załącznikami


Załącznik nr 1 - Opis Pakiet nr 1 i nr 2
Minimalne wymagania dla Pakietu nr 7
Minimalne wymagania dla Pakietu nr 8
wymagania dla Pakietu nr 9
minimalne wymagania dla Pakietu nr 10
wynik postepowania - unieważnienie postępowania w zakresie Pakietów nr 6 i nr 7
Informacja z otwarcia
2017-06-22 2017-06-29 30/ZP/2017

OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU SZLABANÓW

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Informacja z otwarcia
2017-06-05 2017-06-12 29/ZP/2017

dostawy aparatów słuchowych na potrzeby 5 Wojskowego szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Informacja z otwarcia
2017-05-31 2017-08-04 28/ZP/2017

dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej częściowo – w zakresie pakietów nr 22-42 - w ramach postępowania konkursowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ I
Zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV
zmodyfikowany SIWZ V
zmodyfikowany SIWZ VI
zmodyfikowany SIWZ VII
zmodyfikowany SIWZ VIII
zmodyfikowany SIWZ IX
zmodyfikowany SIWZ X - dot. pakietu nr 22
zmodyfikowany SIWZ XI - dot. Pakietu nr 22


Odpowiedzi na pytania I
Odpowiedzi na pytania II-Wizja lokalna wraz z informacją o dokonanej poprawce w pakiecie nr 22
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Załącznik:Kopia odwołania
Modyfikacja zapisów w zakresie pakietu nr 27
informacja o sprostowaniu modyfikacji w zakresie pakietu nr 27, zapisów SIWZ oraz zmian terminu składania i otwarcia ofert
informacja o modyfikacji SIWZ w zakresie Pakietu nr 22 dot. szkolenia personelu
zmian terminu składania i otwarcia ofert
informacja odnosnie wadium w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na 25.07.2017 roku
odpwoiedzi na pytania II - 19.07.2017 roku
WYJAŚNIENIE I SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 66 I 268 DLA PAKIETU NR 23 ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA JEDYNIE DLA PAKIETU NR 22!!!!!!!!!
Wyrok KIO z dnia 27 czerwca 2017 pakiet 22
Informacja z otwarcia
odpwoiedzi na pytania III - dot. Pakietu nr 22
odpowiedzi na pytania IV - dot. Pakietu nr 22
odpowiedź na pytanie V - dot. Pakietu nr 22
Informacja z otwarcia dot. pakietu nr 22
2017-05-25 2017-06-01 26/ZP2017

Dostawy kaniul dożylnych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia
2017-05-25 2017-06-01 27/ZP/2017

Dostawy protez

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Informacja z otwarcia
2017-05-11 2017-07-24 18/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Usługi odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych

OOgłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
Ogłoszenie o zamówieniu IV opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane V
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane VI
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VII
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane VII


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ I
Zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV
zmodyfikowany SIWZ V
zmodyfikowany SIWZ VI


Informacja o zmienie terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
informacja o modyfikacji oraz o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
zmodyfikowany SIWZ II
Odpowiedzi na pytania III
Sprostowanie odpowiedzi na pytanie z dnia 20.06.2017r.
odpowiedź na pytanie IV wraz z informacją o modyfikacji
zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 18.07.2017 roku
odpowiedź na pytanie V
odpowiedź na pytanie VI
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na 24 lipca 2017 roku
Informacja z otwarcia
Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
Załącznik:Kopia odwołania
Postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
2017-05-11 2017-05-29 24/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką S.P.Z.O.Z. w Krakowie

OOgłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublik.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik do modyfikacji
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV


Informacja o modyfikacji
Odpowiedzi na pytania I
Odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania III
Odpowiedzi na pytania IV
Informacja z otwarcia
2017-05-04 2017-05-04

ZMIANA TEL. I FAKS.

Informacja
2017-04-24 2017-05-10 22/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY SOCZEWEK OKULISTYCZNYCH

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
infromacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania II
Zmodyfikowana umowa
Informacja z otwarcia ofert
2017-04-20 2017-04-28 12/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA AQT PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


informacja z otwarcia
2017-04-10 2017-04-19 20/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ nr 2 i 3
Załączniki do SIWZ NR 1 - OPZ cz. 1
Załączniki do SIWZ nr 1 - OPZ cz. 4 i 5
Zał nr i 2 do pakietu nr 2 i 3 (Wyburzenia bud. nr 22 i 54)


Załączniki do SIWZ NR 1 - OPZ cz. 2 i 3
informacja z otwarcia
2017-04-07 2017-04-28

Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na wynajem na okres 3 lat części nieruchomości w postaci pomieszczenia nr 214, 215, 216 usytuowanego na II piętrze budynku nr 12 o łącznej powierzchni 59 m2 położonej w kompleksie wojskowym K-3344 w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 1-3. Nieruchomość zostanie oddana w najem pod działalność z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni protetycznej Pomieszczenie wyposażone jest w energię elektryczną , centralne ogrzewanie oraz gaz.

Formularz ofertowy
Ogłoszenie
Regulamin
Wzór umowy
2017-04-07 2017-04-28

Komendant 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości położonej w Krakowie obręb 45, jednostka ewidencyjna Kraków-Krowodrza, przy ul. Wrocławskiej 1-3, składającej się z działki nr 184/11 obr. 45 w postaci terenu o powierzchni łącznej 1 m2. W/w część nieruchomości zostanie oddana w dzierżawę w celu przechowywania wózka na precle w porze nocnej

Formularz ofertowy
Ogłoszenie
Regulamin
Wzór umowy
2017-03-23 2017-03-31 16/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-03-22 2017-03-30 14/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH

Ogłoszenie


Załącznik do SIWZ
SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-03-22 2017-03-31 17/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Dostawy materiałów do sterylizacji - zamówienie powtórzone

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-03-20 2017-03-28 13/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


informacja z otwarcia
2017-03-15 2017-03-23 15/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO - zamówienie powtórzone

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


informacja z otwarcia
2017-03-10 2017-03-20 11/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Prace projektowe dot. inwestycji „PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII, GINEKOLOGII” w budynkach nr 2, 4 i 10

Ogłoszenie


SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ - założenia do zadania


odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja z otwarcia
2017-03-08 2017-03-20 10/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załączniki do SIWZ


Informacja o zmianie terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-03-07 2017-03-07

ZMIANA ADRESU E-MAIL

informacja o zmianie
2017-03-06 2017-03-14 9/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ


informacja z otwarcia
2017-03-02 2017-03-10 8/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

Ogłoszenie


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-03-01 2017-03-10 6/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ
Załączniki do SIWZ


Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
informacja z otwarcia
2017-02-17 2017-02-27 5/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

PROGRAM LEKOWY

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
2017-02-14 2017-03-23 4/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY PROGRAMÓW LEKOWYCH

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ
Załączniki do SIWZ


odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
odpowiedzi na pytania III
informacja z otwarcia
2017-01-24 2017-03-15 1/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ
Załączniki do SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowane załączniki do SIWZ II


odpowiedzi na pytania
SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Odpowiedzi na pytania III
odpowiedzi na pytania IV
Wyjaśnienia do SIWZ
informacja z otwarcia
sprostowanie informacji z otwarcia ofert
sprostowanie informacji z otwarcia ofert II
2017-01-24 0000-00-00

Plan Zamówień Publicznych 2017

Plan zamówień publicznych 2017
2017-01-24 2017-02-01 2/5WSzKzP – SP ZOZ/2017

Dialog techniczny na Dostawę wielogłowicowej gamma kamery hybrydowej SPECT CT

Ogłoszenie o dialogu technicznym
Zał. nr. 1 do ogłoszenia
Zał. nr 2 do ogłoszenia
Wstecz