Wstecz

SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
PRZETARGI NIEOGRANICZONEDATA
OGŁOSZENIA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2018-08-17 2024-08-20

Wynajem budynku nr 13 na usługi gastronomiczne. Termin składania ofert do 24.08.2018 godz. 9.00

Ogłoszenie
Regulamin
Wzór umowy
Formularz ofertowy
2018-08-13 2018-08-29 43/ZP/2018

zakup i dostawa Sprzętu Medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc - Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia - zadania : 1) Wyposażenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWN) w aparaturę i sprzęt medyczny;2) Realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych poch. Po leczeniuzaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Szpitalu w ramach polityki zdrowotnej pn. krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie salnieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016 - 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ i załączniki


2018-08-10 2018-08-23 42/ZP/2018

DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


odpowiedź na pytanie
zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 23.08.2018 roku
odpowiedzi na pytania
2018-08-09 2018-08-24 41/ZP/2018

Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


zał. ARCH
zał. ELEK
zał. FORMALNE
zał. INST.
zał. PB
zał. PRZEDMIAR
zał. SPECYFIKACJE
2018-08-03 2018-08-21 39/ZP/2018

dostawa leków w ramach programu lekowego WZW

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami


odpowiedź na pytanie
2018-08-02 2018-08-10 38/ZP/2018

dzierżawa aparatu do oznaczeń immunochemicznych wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-08-01 2018-09-07 37/ZP/2018

dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych / nr projektu POIS.09.02.00-00-0097/17. / tytuł projektu: Wsparcie oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddziałów chorób płuc i chorób wewnętrznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załacznikami


2018-07-26 2018-08-09 35/ZP/2018

dostawy materiałów do zabiegów gastroskopowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ II


Odpowiedzi na pytania
sprostowanie odpowiedzi na pytanie i zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.08.2018 roku
informacja z otwarcia
2018-07-19 2018-08-07 36/ZP/2018

Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


zał. ARCH
zał. ELEK
zał. FORMALNE
zał. INST.
zał. PB
zał. PRZEDMIAR
zał. SPECYFIKACJE
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedź na pytanie, Informacja o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
informacja z otwarcia
2018-07-10 2018-07-18 34/ZP/2018

dzierżawa aparatu do wykonywania testów genetycznych wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-07-09 2018-07-17 33/ZP/2018

dzierżawa dwóch analizatorów do oznaczeń koagulologicznych wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-07-06 2018-07-20 32/ZP/2018

roboty remontowe części budynku RBZMed – bud. Nr 30

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


Załączniki - dokumentacja techniczna
odpowiedź na pytanie
Informacja z otwarcia
2018-07-05 2018-07-13 31/ZP/2018

DZIERŻAWA SYSTEMU DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI ORAZ PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁÓŻ

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


informacja o modyfikacji SIWZ
odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-07-04 2018-07-23 30/ZP/2018

wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” zadanie nr 91575

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SIWZ


załącznik nr 7 do SIWZ - program inwestycji
załącznik nr 8 do SIWZ - wymagania organizacyjno-użytkowe
Załącznik nr 9 do SIWZ - pozostała dokumentacja techniczna
Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z otwarcia
2018-06-26 2018-07-04 29/ZP/2018

dostawy zespoleń neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-06-20 2018-06-28 27/ZP/2018

dostawy radiofarmaceutyków na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-06-19 2018-07-16 28/ZP/2018

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedzi na pytania III
Odpowiedzi na pytania IV
informacja z otwarcia
2018-06-15 2018-06-22 22/ZP/2018

zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia
2018-06-14 2018-06-22 25/ZP/2018

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy budynków centralnej Tlenowni oraz budynku nr 10 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
łącznik nr 7 - Program Inwestycji
Załącznik nr 8 - Wymagania Organizacyjno-użytkowe dla zadania o wymaganiach innych niż wojskowe
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia
2018-06-14 2018-06-22 26/ZP/2018

wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji budowlanych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Przebudowa budynku centralnej Tlenowni oraz przebudowa budynku nr 10

Ogłoszenie


SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik nr 8 do SIWZ - Program Inwestycji
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wymagania Organizacyjno-użytkowe dla zadania o wymaganiach innych niż wojskowe


Informacja z otwarcia
2018-06-12 2018-06-19 24/ZP/2018

dostawa leku w ramach programu lekowego dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-06-12 2018-06-20 21/ZP/2018

OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU PARKINGOWEGO

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-05-24 2018-06-06 20/ZP/2018

Dostawy soczewek okulistycznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-05-23 2018-06-06 19/ZP/2018

roboty remontowe części budynku RBZMed – bud. Nr 30

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Załączniki - dokumentacja techniczna
Informacja z otwarcia
2018-05-18 2018-06-04 18/ZP/2018

PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Załączniki nr 6 do SIWZ
odpowiedź na pytanie
Sprostowanie odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-05-09 2018-05-21 17/ZP/2018

Dostawy leków dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-05-02 2018-08-10 16/ZP/2018

dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane I
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane V
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VI
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VI opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogloszenia VII
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VIII
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane VII
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane VIII
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IX
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane IX


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ I
Zmodyfikowany SIWZ II
Zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV
zmodyfikowany SIWZ V
zmodyfikowany SIWZ VI
zmodyfikowany SIWZ VII
zmodyfikowany SIWZ VIII
zmodyfikowany SIWZ IX
zmodyfikowany SIWZ X


zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
Informacja o modyfikacji SIWZ w zakresie pakietu nr 6
ZMIANA SIWZ W ZAKRESIE PAKIETU NR 9 ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA JEDYNIE DLA PAKIETU NR 9!!!!!!!!!
informacja o zmianie SIWZ w zakresie pakietu nr 6 i nr 6a
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert dla Pakietu nr 8
odpowiedzi na pytania dla Pakietu nr 1 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert dla Pakietu nr 1
Informacja z otwarcia
kolejna zmiana terminu składania i otwarcia ofert dla Pakietu nr 8!!!!
Informacja z otwarcia p. 1, 9
inoformacja w sprawie kolejnej zmianie terminu składania i otwarcia ofert dla Pakietu nr 8!!!!!!
zmian terminu składania i otwarcia ofert dla Pakietu nr 8 na dzień 10.08.2018 roku wraz z informacją o modyfikacji
odpowiedź na pytanie dot. Pakiet nr 8
Informacja z otwarcia pakiet 8
2018-04-26 2018-06-12 15/ZP/2018

roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeia VI


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV
Zmodyfikowany SIWZ V


zał. nr 5 - dokumentacja
odpowiedź na pytania
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania II
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
zmiana terminu składania i otwarcia ofert II
Materiały uszczegóławiające dokumentacje projektową oraz zamienny przedmiar na roboty budowlane
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert III
Informacja z otwarcia
2018-04-25 2018-05-16 14/ZP/2018

PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


Załączniki nr 6 do SIWZ
odpowiedź na pytanie i zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z otwarcia
2018-04-23 2017-05-07 13/ZP/2018

dostawy wszczepów laryngologicznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-04-10 2018-04-24 11/ZP/2018

roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


Załącznik nr 5 - dokumentacja
Informacja o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej
odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-04-10 2018-04-24 10/ZP/2018

PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Załączniki nr 6 do SIWZ
odpowiedź na pytania
odpowiedź na pytania II
Informacja z otwarcia
2018-03-28 2018-04-05 09/ZP/2018

Dostawy akcesoriów neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-03-27 2018-04-10

Przetarg nieograniczony na wynajem budynku nr 88.

Formularz ofertowy, b.88
Ogłoszenie, b.88
Regulamin
Wzór umowy
2018-03-21 2018-03-28 07/ZP/2018

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA UNICAP 100 WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZEŃ ALERGOLOGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH PRZECIWCIAŁ JAKO BACK-UP

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia
2018-03-21 2018-04-06 08/ZP/2018

roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


Załącznik nr 5 - dokumentacja
Informacja o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedź na pytanie
Informacja z otwarcia
2018-03-16 2018-03-28 06/ZP/2018

dostawy materiałów do dezynfekcji

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-02-23 2018-03-06 05/ZP/2018

DOSTAWY OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Informacja o możliwości wglądu do próbek
Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert
2018-02-05 2018-02-20 04/ZP/2018

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Zestawienie ofert dot. pakietu nr 31 po złożeniu ofert dodatkowych
2018-02-02 2018-02-19 02/ZP/2018

DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Uzupełnienie informacji z otwarcia
2018-01-31 0000-00-00

Plan Zamówień Publicznych 2018

Plan Zamówień Publicznych 2018
2018-01-29 2018-02-15 01/ZP/2018

Dostawy protez

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert
Wstecz