Lista aktualności


2018-04-16 - Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

KOMENDANT

5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

w porozumieniu z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej

Kliniki Chorób Wewnętrznych

5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ


1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz. 896).

2. Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 393) należy składać w terminie 10 dni od daty udostępnienia ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej, zamieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala, na adres: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków. Koperty z dokumentami, opisane imieniem, nazwiskiem oraz adresem i telefonem kontaktowym kandydata powinny być zaklejone. Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki  Chorób Wewnętrznych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ”.

3. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala dostępne są u Kierownika Działu Kadr i Szkolenia (Budynek Komendy Szpitala) w godzinach 7.30-15.00

4. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 60 dni od upływu terminu składania ofert w siedzibie ogłaszającego.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 Lista aktualności