Projekty UE

PROJEKTY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

1. Tytuł Projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20

Informacje o projekcie:
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 maja 2020 roku Uchwały nr 654/20 o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” w ramach Działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Małopolskim a 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Głównym celem 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w ramach realizowanego projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania COVID-19 na terenie szpitala. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w ramach w/w projektu obejmuje:
1. Zakup trzech urządzeń do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru
2. Wykonanie dwóch instalacji gazów medycznych (tlenowych, próżniowych, powietrznych)
3. Zakup umywalek medycznych i armatury medycznej

Wartość przyznanego 5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką SPZOZ w Krakowie dofinansowania na działania związane z epidemią COVID-19 w ramach w/w projektu wynoszą: 800.000,00 zł brutto.

2. Tytuł Projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0106/20

Informacje o projekcie:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z podjęciem przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 listopada 2020 roku Uchwały nr 1668/20 o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” w ramach Działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Małopolskim a 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Głównym celem 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w ramach realizowanego projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania COVID-19 na terenie szpitala. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w ramach w/w projektu obejmuje zakup:

 1. Dziewięciu aparatów EKG,
 2. Dwóch aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej,
 3. 6450 szt. pościeli medycznej,
 4. Układu ssącego do drenaży klatki piersiowej,
 5. 5360 szt. wyrobów medycznych jednorazowego użytku,
 6. Instalacji tlenowej, powietrznej, próżniowej wraz z montażem.

Wartość przyznanego 5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką SPZOZ w Krakowie dofinansowania na działania związane z epidemią COVID-19 w ramach w/w projektu wynoszą: 600.000,00 zł brutto.

3. Tytuł Projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0040/22

Informacje o projekcie:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz realizowany na mocy:

 1. Podjętej przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwały nr 903/22 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
 2. Umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Małopolskim a 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Głównym celem 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w ramach realizowanego projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania COVID-19 na terenie szpitala. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w ramach w/w projektu obejmuje:

 1. Instalacje wentylacyjne z filtrami HEPA wraz z montażem,
 2. Instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe (wymiana paneli nadłóżkowych),

Wartość przyznanego 5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką SPZOZ w Krakowie dofinasowania na działania związane z epidemią COVID-19 w ramach w/w projektu wynosi: 1.066.183,02 zł brutto.

4. Nazwa projektu: „Rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie”

Nr projektu POIS.09.01.00-00-0231/17.

Skrócony opis projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 5Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Cele projektu:
– Zwiększenie dostępności i poprawa jakości udzielanych świadczeń ratownictwa medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ.
– Zwiększenia liczby leczonych w placówce.· Poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
– Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia życia.
– Zapewnienie pełnego dostępu do stanowisk krótkotrwałej intensywnej terapii już na poziomie SOR.

Wartość projektu: 700 00,00 PLN z czego finansowanie ze środków Unii Europejskiej : 595 000,00 PLN.

5. Nazwa projektu: „Wsparcia oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddziałów chorób płuc i chorób wewnętrznych”

Nr projektu: POIS.09.02.00-00-0097/17.

Skrócony opis projektu: Projekt swym zakresem obejmuje wymianę aparatury medycznej dla następujących komórek organizacyjnych szpitala:
1. Klinika Chirurgii Ogólnej
2. Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii
3. Klinika Chorób Wewnętrznych
4. Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii
5. Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
6. Oddział Rehabilitacji
7. Oddział Ginekologii
8. Oddział Neurochirurgii
9. Zakład Medycyny Nuklearnej
10. Zakład Radiologii11. Zakład Patomorfologii

Cele projektu: Podstawowym bezpośrednim celem strategicznym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej specjalistycznej tj. zapewnienie każdemu potrzebującemu ze wskazań pełnej opieki specjalistycznej zgodnej z najnowszymi osiągnięciami wiedzy medycznej i nowoczesnej technologii.

Inwestycja przyniesie odczuwalne efekty społeczne dla mieszkańców regionu. Cele pośrednie (szczegółowe), jakie zostaną uzyskane w wyniku realizacji projektu, to:
1.Zwiększenie jakości usług medycznych i komfortu pacjentów poprzez zakup nowego sprzętu medycznego przystosowanego w stopniu wysokim do ogólnie obowiązujących standardów europejskich w leczeniu szpitalnym.
2.Zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów kompleksowych przez personel 5. WSzKzP SPZOZ.
3.Skrócenie okresów hospitalizacji i zwiększenie przelotowości oddziału oraz stopnia wykorzystania łóżek. Zakup urządzeń medycznych wskazanych w harmonogramie rzeczowym projektu pozwoli na zwiększenie funkcjonalności oddziału oraz usprawni pracę personelu medycznego i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów w okresie pooperacyjnym.
4. Stworzenie warunków do nieskrępowanego rozwoju klinicznego, naukowego i udzielania wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
5. Utworzenie nowoczesnego zaplecza zabiegowo-diagnostycznego w 5. WSzKzP SPZOZ sprawi, iż szpital będzie ośrodkiem naukowo-medycznym służącym dobru publicznemu w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Polski w szczególności jej południowej części.

Wartość projektu: 28 872 801,12 PLN z czego Fundusze Europejskie: 24 541 880,95 PLN, Dotacja Celowa Ministerstwa Zdrowia: 4 330 920,17 PLN

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem dnia 28.12.2017 r. realizacji dwóch w/w projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
• specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
• elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).

Fundusze Unijne – Program Operacyjny Polska cyfrowa

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie bierze udział w projekcie partnerskim pod nazwą:

Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Projekt zakłada wytworzenie usług świadczonych drogą elektroniczną w podmiotach leczniczych wojskowej służby zdrowia działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytutów badawczych poprzez elektronizację nowych usług, bądź poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług elektronicznych.

Projekt zakłada wytworzenie usług świadczonych drogą elektroniczną celem poprawy dostępności, jakości i efektywności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez
28 podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON.

W ramach Projektu przewiduje się uruchomienie niżej wymienionych e-usług:

 1. Wytworzenie i udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) celem poprawy dostępności do danych medycznych (typ usługi A2C).
 2. e-Rejestracja, celem poprawy efektywności i jakości świadczonych usług medycznych (typ usługi A2C).
 3. e-Analizy celem optymalizacji zarządczej po stronie SPZOZ/IB oraz Ministerstwa Obrony Narodowej (typ usługi A2A).

Okres realizacji projektu od 01.06.2020 roku do 29.11.2022 roku.

Porozumienie o dofinansowanie projektu zostało podpisane w dniu 19.06.2020 r. przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Oborny Narodowej.

Nakłady inwestycyjne:

68 649 495,40 zł, w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 57 783 099,14 zł

Budżet państwa: 10 494 224,68 zł

Inne krajowe środku publiczne: 372 171,58 zł

 

Beneficjentami Projektu są pacjenci oraz ich opiekunowie prawni, personel medyczny partnerów projektu, pozostałe podmioty wykonujące działalność leczniczą.

W wyniku realizacji projektu pacjenci lub ich opiekunowie prawni uzyskają stały dostęp do bieżącej informacji o terminach udzielania świadczeń zdrowotnych, które wcześniej zarezerwowali, uzyskają możliwość zarządzania tymi terminami online a dokumentacja medyczna będzie prowadzona w formie elektronicznej, co ułatwi jej przenoszenie, uzupełnianie o dodatkowe dane będące w posiadaniu pacjenta (np. wyniki badań uzyskane z innych podmiotów leczniczych) oraz posługiwanie się nią w przypadku konieczności konsultacji czy zmiany miejsca zamieszkania i korzystania z usług innego podmiotu świadczącego usługi zdrowotne.

Partnerzy projektu:

 1. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. 
 2. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
 3. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.
 4. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.
 5. 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie.
 6. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.
 7. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.
 8. 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
 9. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.
 10. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie.
 11. 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu.
 12. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu.
 13. 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju.
 14. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Bielsku-Białej.
 15. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gorzowie Wlkp.
 16. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Grudziądzu.
 17. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Gubinie.
 18. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu.
 19. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Koszalinie.
 20. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Poznaniu.
 21. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Siedlcach.
 22. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Stargardzie.
 23. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Szczecinku.
 24. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Świdwinie.
 25. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu.
 26. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Ustce.
 27. Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie.
 28. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.

Serwis www.5wszk.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Czytaj więcej ...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij