Sekcja Zamówień Publicznych

Lokalizacja

Budynek nr 52

Kontakt

Tel.: 12 630 80 57/59
Fax : 12 630 80 59

e-mail: zam@5wszk.com.pl

Kierownik

mgr Tomasz Cisło

Tel.: 12 63 08 059

Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2019-01-15 2019-01-23 02/ZP/2019

dostawy odczynników laboratoryjnych do analizatora DCA na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
2019-01-10 2019-02-15 64/ZP/2018

dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
klucz publiczny - załącznik nr 5


2019-01-08 2019-02-12 1/ZP/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego – zadanie nr 91575

Ogłoszenie o zamówieniu
informacja o kluczu publicznym


SIWZ część I
SIWZ część II
SIWZ część III


program inwestycji
pozostała dokumentacja techniczna
wymagania organizacyjno-użytkowe
Klucz publiczny
klucz publiczny ZIP
2018-12-03 2018-12-12 61/ZP/2018

dostawy materiałów do sterylizacji

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
odpowiedź na pytania II
Informacja z otwarcia
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WGLĄDU DO PRÓBEK
2018-11-30 2018-12-10 62/ZP/2018

DOSTAWY ZESPOLEŃ LARYNGOLOGICZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


Informacja z otwarcia
2018-11-16 2018-11-27 60/ZP/2018

DZIERŻAWA APARATU DO OZNACZEŃ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-11-08 2018-12-11 58/ZP/2018

Roboty remontowe części pomieszczeń w budynkach nr 2,7,9 oraz 32

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV
zmodyfikowany SIWZ V


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
dokumentacja techniczna
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert IV
zmodyfikowana dokumnetacja techniczna
odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ
odpowiedzi na pytania II
zmodyfikowana dokumnetacja techniczna
Informacja z otwarcia
2018-10-26 2018-11-14 59/ZP/2018

dostawy materiałów opatrunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
Zmodyfikowany SIWZ III


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 22 z dnia 07.11.2018r.
Informacja o modyfikacji SIWZ
Odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WGLĄDU DO PRÓBEK
2018-10-11 2018-10-30 57/ZP/2018

dostawa sprzętu medycznego II

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami


odowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-10-10 2018-11-15 56/ZP/2018

dostawy zespoleń neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia
2018-10-09 2018-10-25 55/ZP/2018

DOSTAWY LEKÓW

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-10-05 2018-10-15 54/ZP/2018

Dostawa zestawu do endoskopowej przez ustnej elektrochirurgii ultradźwiękowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


odpowiedź na pytania
uzupełnienie zapisów SIWZ
informacja z otwarcia
2018-10-04 2018-10-23 52/ZP/2018

DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II oraz sprostowanie odpowiedzi na pytania z dnia 17.10.2018r.
Informacja z otwarcia
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WGLĄDU DO PRÓBEK
2018-09-25 2018-10-17 51/ZP/2018

dostawa sprzętu medycznego

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ III


Odpowiedzi na pytania
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia
2018-09-19 2018-10-04

Przetarg nieograniczony na wynajem powierzchni ściennej na zainstalowanie 35 odbiorników telewizyjnych wraz z odtwarzaniem programów telewizyjnych. Termin składania ofert do 04.10.2018 rok godz. 9.00.

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz
Regulamin
Uzupełnienie informacji
2018-09-18 2018-09-28 50/ZP/2018

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów: ambulans drogowy karetka sanitarna

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-09-14 2018-10-01 49/ZP/2018

Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


zał. ARCH
zał. ELEK
zał. FORMALNE
zał. INST.
zał. PB
zał. PRZEDMIAR
zał. SPECYFIKACJE
Informacja o modyfikacji SIWZ
Informacja z otwarcia
2018-09-06 2018-09-24 48/ZP/2018

Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „ Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
Zmodyfikowany SIWZ III


Informacja o modyfikacji SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja o modyfikacji SIWZ II
Informacja z otwarcia
2018-09-06 2019-02-15 47/ZP/2018

dostawa tomografu wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych / nr projektu POIS.09.02.00-00-0097/17. / tytuł projektu: Wsparcie oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddziałów chorób płuc i chorób wewnętrznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane IV
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane V
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VI


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV
Zmodyfikowany SIWZ V
zmodyfikowany SIWZ VI
zmodyfikowany SIWZ VII


Odpowiedzi na pytania-informacja o przeprowadzeniu wizji lokalnej
Kopia odwołania
WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Informacja o zmianie SIWZ
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert II
informacja o modyfikacji SIWZ i zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert IV
informacja o zmianie terminu8 składania i otwarcia ofert V
Wizja lokalna II w dniu 18.01.2019r. - w związku ze zmianą kubatury i powierzchni użytkowej pomieszczenia przeznaczonego pod instalację
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
2018-09-03 2018-09-21 46/ZP/2018

zakup i dostawa Sprzętu Medycznego w ramach przyznanych Grantów Klinicznych Grant Kliniczny pn. utworzenie innowacyjnego interdyscyplinarnego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia rekonstrukcyjnego po urazach narządów ruchu(Przygotowanie zespołu świadczącego usługi replantacyjne w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie) oraz Grant Kliniczny pn. Rozwój w zakresie endoskopowej chirurgii podstawy czaszki

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Informacja o modyfikacji SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-08-22 2018-09-11 44/ZP/2018

wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” zadanie nr 91575

ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami
program inwestycji
wymagania organizacyjno-użytkowe
pozostała dokumentacja techniczna
zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania i informacja o zmianie terminu składania i otwracia ofert
Informacja z otwarcia
2018-08-22 2018-08-31 45/ZP/2018

dzierżawa aparatu do oznaczeń immunochemicznych wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-08-17 2024-08-20

Wynajem budynku nr 13 na usługi gastronomiczne. Termin składania ofert do 24.08.2018 godz. 9.00

Ogłoszenie
Regulamin
Wzór umowy
Formularz ofertowy
2018-08-13 2018-09-04 43/ZP/2018

zakup i dostawa Sprzętu Medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc - Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia - zadania : 1) Wyposażenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWN) w aparaturę i sprzęt medyczny;2) Realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych poch. Po leczeniuzaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Szpitalu w ramach polityki zdrowotnej pn. krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie salnieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016 - 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ i załączniki
Zmodyfikowany SIWZ


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-08-10 2018-08-23 42/ZP/2018

DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


odpowiedź na pytanie
zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 23.08.2018 roku
odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Uzupełnienie informacji z otwarcia
2018-08-09 2018-08-24 41/ZP/2018

Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami


zał. ARCH
zał. ELEK
zał. FORMALNE
zał. INST.
zał. PB
zał. PRZEDMIAR
zał. SPECYFIKACJE
Informacja z otwarcia
2018-08-03 2018-08-21 39/ZP/2018

dostawa leków w ramach programu lekowego WZW

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane


SIWZ wraz z załącznikami


odpowiedź na pytanie
Informacja z otwarcia
2018-08-02 2018-08-10 38/ZP/2018

dzierżawa aparatu do oznaczeń immunochemicznych wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-08-01 2019-01-16 37/ZP/2018

dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych / nr projektu POIS.09.02.00-00-0097/17. / tytuł projektu: Wsparcie oddziałów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w zakresie ginekologii, rehabilitacji, chirurgii ogólnej i urazowej oraz oddziałów chorób płuc i chorób wewnętrznych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane III
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane IV
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane V
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VI
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane VI
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VII
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane VII
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VIII
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane VIII
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IX


SIWZ wraz z załacznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
zmodyfikowany SIWZ IV
zmodyfikowany SIWZ V
zmodyfikowany SIWZ VI
zmodyfikowany SIWZ VII
zmodyfikowany SIWZ VIII
zmodyfikowany SIWZ IX
zmodyfikowany SIWZ X


Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert II
zmiana terminu składania i otwarcia ofert III
zmiana terminu składania i otwarcia ofert IV
zmiana terminu składania i otwarcia ofert V
informacja o zmianie SIWZ i zmiana terminu składania i otwarcia
zmiana terminu składania i otwarcia ofert VII
zmiana terminu składania i otwarcia ofert VIII
informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert IX
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
Informacja z otwarcia
2018-07-26 2018-08-09 35/ZP/2018

dostawy materiałów do zabiegów gastroskopowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ II


Odpowiedzi na pytania
sprostowanie odpowiedzi na pytanie i zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.08.2018 roku
informacja z otwarcia
2018-07-19 2018-08-07 36/ZP/2018

Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
Zmodyfikowany SIWZ II


zał. ARCH
zał. ELEK
zał. FORMALNE
zał. INST.
zał. PB
zał. PRZEDMIAR
zał. SPECYFIKACJE
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedź na pytanie, Informacja o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
informacja z otwarcia
2018-07-10 2018-07-18 34/ZP/2018

dzierżawa aparatu do wykonywania testów genetycznych wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-07-09 2018-07-17 33/ZP/2018

dzierżawa dwóch analizatorów do oznaczeń koagulologicznych wraz z dostawą odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
Zmodyfikowany SIWZ


Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-07-06 2018-07-20 32/ZP/2018

roboty remontowe części budynku RBZMed – bud. Nr 30

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ


Załączniki - dokumentacja techniczna
odpowiedź na pytanie
Informacja z otwarcia
2018-07-05 2018-07-13 31/ZP/2018

DZIERŻAWA SYSTEMU DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI ORAZ PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁÓŻ

Ogłoszenie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II


informacja o modyfikacji SIWZ
odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
2018-07-04 2018-07-23 30/ZP/2018

wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” zadanie nr 91575

Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane


SIWZ wraz z załacznikami
zmodyfikowany SIWZ


załącznik nr 7 do SIWZ - program inwestycji
załącznik nr 8 do SIWZ - wymagania organizacyjno-użytkowe
Załącznik nr 9 do SIWZ - pozostała dokumentacja techniczna
Odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z otwarcia
2018-04-26 2018-06-12 15/ZP/2018

roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia V
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia VI


SIWZ wraz z załącznikami
zmodyfikowany SIWZ
zmodyfikowany SIWZ II
zmodyfikowany SIWZ III
Zmodyfikowany SIWZ IV
Zmodyfikowany SIWZ V


zał. nr 5 - dokumentacja
odpowiedź na pytania
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania II
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
zmiana terminu składania i otwarcia ofert II
Materiały uszczegóławiające dokumentacje projektową oraz zamienny przedmiar na roboty budowlane
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert III
Informacja z otwarcia
2018-03-27 2018-04-10

Przetarg nieograniczony na wynajem budynku nr 88.

Formularz ofertowy, b.88
Ogłoszenie, b.88
Regulamin
Wzór umowy
2018-01-31 0000-00-00

Plan Zamówień Publicznych 2018

Plan Zamówień Publicznych 2018
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
Informujemy, iż w postępowaniach prowadzonych
w TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
należy składać po zakończeniu wstępnej kwalifikacji
i otrzymaniu zaproszenia do składania ofert.
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA WNIOSKÓW DOTYCZY
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O WSZCZĘTYCH POSTĘPOWANIACH
DATA OGŁOSZENIA DATA ZŁOŻENIA OFERT DOTYCZY
2014-12-05 2014-12-11 OBSŁUGA PRAWNA

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi II
odpowiedzi III
2014-12-05 2014-12-12 OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi II
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
OGŁOSZENIA O ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH
NUMER DOTYCZY
07/ZP/2019 DOSTAWA KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH

WYNIK
06/ZP/2019 „hydromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekaliów ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ”

WYNIK
01/ZP/2019 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

WYNIK
05/ZP/2019 „wykonywanie konserwacji i usług serwisowych urządzeń do automatycznego otwierania dwóch kompletów drzwi aluminiowych przesuwanych z napędem DORMA ES 200 w okresie trzech lat”

WYNIK
09/ZP/2019 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK
03/ZP/2019 DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

WYNIK
189/ZP/2018 „Naprawa wiertarki chirurgicznej oraz pompy infuzyjnej firmy Aesculap”

WYNIK
04/ZP/2019 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

WYNIK
185/ZP/2018 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK
190/ZP/2018 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

WYNIK
02/ZP/2019 DOSTAWY ZESPOLEŃ LARYNGOLOGICZNYCH

WYNIK
183/ZP/2018 „wykonywanie konserwacji i usług serwisowanych urządzeń do automatycznego otwierania dwóch kompletów drzwi aluminiowych przesuwanych z napędem DORMA ES 200 w okresie od dnia 27 grudnia 2018 roku do dnia 27 grudnia 2021 roku”

WYNIK
188/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU AGD I GOSPODARCZEGO

WYNIK
44/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Ginekologicznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
187/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DIATERMII CHIRURGICZNEJ FIRMY VALLEYLAB

WYNIK
186/ZP/2018 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

WYNIK
180/ZP/2018 NAPRAWA, REGENERACJA I OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH FIRMY MEDICON

WYNIK
182/ZP/2018 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY USG HI VISION PREIRUS

WYNIK
178/ZP/2018 „Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem oraz świadczenie przeglądów i usług konserwacyjnych przez okres 24 miesięcy”

WYNIK
184/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU AGD I GOSPODARCZEGO

WYNIK
175/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH DO KONSERWACJI

WYNIK
181/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU AGD I GOSPODARCZEGO

WYNIK
162/ZP/2018 Dostawa aparatu do laseroterapii

WYNIK
177/ZP/2018 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

WYNIK
179/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DIATERMII CHIRURGICZNEJ FIRMY VALLEYLAB

WYNIK
43/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
wynik II
46/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziału Chorób Płuc w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
47/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
48/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

wynik
45A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik I częściowy
wynik II częściowy
173/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATU GYRUS

WYNIK
174/ZP/2018 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO (ZWYŻKI Z OPERATOREM) DO PRAC NA TERENIE 5 WSZK W KRAKOWIE

WYNIK
164/ZP/2018 Poz. 1 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem oraz świadczenie przeglądów i usług konserwacyjnych przez okres 24 miesięcy Poz. 2 - Wykonywanie prac naprawczych klimatyzatorów, o których mowa w poz. 1

WYNIK
42/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
168/ZP/2018 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

WYNIK
153/ZP/2018 USŁUGA OKLEJENIA SZYB OKIENNYCH FOLIĄ

WYNIK
172/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO

WYNIK
45/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ

wynik
159/ZP/2018 WYKONANIE MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK
165/ZP/2018 DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA ORAZ MIESZANINY GAZÓW DO APARATU BODYBOX FIRMY MEDISOFT

WYNIK
170/ZP/2018 DOSTAWA WÓZKÓW DO TRANSPORTU BUTLI

WYNIK
171/ZP/2018 DOSTAWA PAROWNICY PROFESJONALNEJ

WYNIK
169/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO

WYNIK
167/ZP/2018 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

WYNIK
166/ZP/2018 „wykonanie naprawy blacharsko lakierniczej wymienionych pojazdów”

WYNIK
156/ZP/2018 DOSTAWA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

WYNIK
163/ZP/2018 „wymiana skorodowanych rozdzielaczy i rur instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku nr 36”

WYNIK
41/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
161/ZP/2018 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA RESPIRATORÓW FIRMY GE

WYNIK
160/ZP/2018 DOSTAWA PAROWNICY PROFESJONALNEJ

WYNIK
60/ZP/2018 DZIERŻAWA APARATU DO OZNACZEŃ RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

wynik
157/ZP/2018 DOSTAWA OPON ZIMOWYCH

WYNIK
155/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATU GYRUS I DIATERMII CHIRURGICZNEJ TYP ERBE

WYNIK
154/ZP/2018 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO 3 KARETEK

WYNIK
143/ZP/2018 WYKONANIE MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK
151/ZP/2018 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK
148/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

WYNIK
55/ZP/2018 DOSTAWY LEKÓW

Wynik
158/ZP/2018 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA URZĄDZEŃ DO STERYLIZACJI GAZOWEJ FIRMY 3M

WYNIK
150/ZP/2018 „usługi serwisowe w zakresie naprawy blacharsko lakierniczej pojazdów”

WYNIK
152/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO I GOSPODARCZEGO

WYNIK
39/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb dyżurowych Klinicznego Oddziału Okulistycznego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
144/ZP/2018 „Naprawa myjki endoskopowej firmy Olympus”

WYNIK
145/ZP/2018 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

WYNIK
147/ZP/2018 Kompleksowe usługi w zakresie napraw karetek, napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

WYNIK
149/ZP/2018 „dostawa zestawu do mikrochirurgii oka”

WYNIK
146/ZP/2018 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

WYNIK
141/ZP/2018 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYNIK
142/ZP/2018 „dostawa materaca chirurgicznego próżniowego”

WYNIK
140/ZP/2018 „wymiana skorodowanych rozdzielaczy i rur instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku nr 36”

WYNIK
38/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa ratunkowego na zdrowotnych na potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
137/ZP/2018 „dostawa lupy operacyjnej”

WYNIK
54/ZP/2018 Dostawa zestawu do endoskopowej przez ustnej elektrochirurgii ultradźwiękowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi

wynik
129/ZP/2018 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW

WYNIK
121/ZP/2018 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

WYNIK
139/ZP/2018 DOSTAWA PILOTA DO STOŁU OPERACYJNEGO SATURN

WYNIK
138/ZP/2018 USŁUGA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ POPRZEZ OZONOWANIE

WYNIK
132/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO FIRMY AESCULAP

WYNIK
133/ZP/2018 NAPRAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH ELEKTRYCZNYCH TYPU ELEGANZA FIRMY LINET – 3 szt.

WYNIK
134/ZP/2018 DOSTAWA PANELI NADŁÓŻKOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, ZAINSTALOWANIEM SPRZĘTU, SERWISOWANIEM I PRZEGLĄDAMI W OKRESIE GWARANCJI ORAZ PRZESZKOLENIEM PERSONELU W ZAKRESIE JEGO OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

WYNIK
136/ZP/2018 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA

WYNIK
135/ZP/2018 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

WYNIK
123/ZP/2018 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK
WYNIK - sprostowanie
130/ZP/2018 Usługa nadzoru serwisowego wiertarki neurochirurgicznej firmy Medtronic

WYNIK
131/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH: maski, czepki i żele nawilżające

WYNIK
37/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

wynik
36/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Psychiatrycznego Dziennego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
118/ZP/2018 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń UPS

Wynik
50/ZP/2018 Dostawa fabrycznie nowych pojazdów: ambulans drogowy karetka sanitarna

wynik
122/ZP/2018 wymiana okna w Oddziale Neurochirurgii oraz wymiana szyby w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii

WYNIK
120/ZP/2018 USŁUGA SERWISOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 4356 ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU NR 42 W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE

WYNIK
103/ZP/2018 DOSTAWA PODUSZEK I KOŁDER SZPITALNYCH

Wynik I
Wynik II
128/ZP/2018 dostawa ssaków– 4 kpl z zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi i i materiałami eksploatacyjnymi

WYNIK
127/ZP/2018 DOSTAWY LEKÓW

wynik
45/ZP/2018 dzierżawa aparatu do oznaczeń immunochemicznych wraz z dostawą odczynników

Wynik
126/ZP/2018 DOSTAWY LEKÓW

wynik
125/ZP/2018 Naprawa piły oscylacyjnej oraz nasadek Acculan – 2 szt. firmy Aesculap

wynik
124/ZP/2018 dostawy zespoleń ortopedycznych

wynik
46/ZP/2018 zakup i dostawa Sprzętu Medycznego w ramach przyznanych Grantów Klinicznych Grant Kliniczny pn. utworzenie innowacyjnego interdyscyplinarnego ośrodka kompleksowej diagnostyki i leczenia rekonstrukcyjnego po urazach narządów ruchu(Przygotowanie zespołu świadczącego usługi replantacyjne w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie) oraz Grant Kliniczny pn. Rozwój w zakresie endoskopowej chirurgii podstawy czaszki

wynik I
wynik II
34A/ZP/2018 pełnienie obowiązków lekarza kierującego Oddziałem i Poradnią Ginekologii oraz wykonywanie świadczeń na Oddziale Ginekologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
104/ZP/2018 „Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3”

WYNIK
115/ZP/2018 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK
112/ZP/2018 PRZEGLĄD I LEGALIZACJA WAG

WYNIK
114/ZP/2018 DZIERŻAWA URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW: ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ I SZPIKU KOSTNEGO WRAZ Z ODCZYNNIKAMI

wynik
sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

wynik
44/ZP/2018 wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” zadanie nr 91575

wynik
102/ZP/2018 DOSTAWĘ SPRZĘTU AGD

WYNIK
105/ZP/2018 DOSTAWA PIŁY OSCYLACYJNEJ

WYNIK
106/ZP/2018 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KARDIOMONITORÓW firmy Emtel

WYNIK
WYNIK - sprostowanie
101/ZP/2018 „Naprawa aparatu USG typu Sonix Tablet”

WYNIK
29A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznego wykonawstwa protez i aparatów ortodontycznych w ramach kontraktu z NFZ

wynik
92/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

WYNIK
108/ZP/2018 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

WYNIK
107/ZP/2018 PRZEGLĄD APARATU DO HEMOFILTRACJI firmy Fresenius

WYNIK
43/ZP/2018 zakup i dostawa Sprzętu Medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc - Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia - zadania : 1) Wyposażenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWN) w aparaturę i sprzęt medyczny;2) Realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych poch. Po leczeniu zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Szpitalu w ramach polityki zdrowotnej pn. krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016 - 2019 r.

wynik I
Wynik II w zakresie pakietów nr 1-8, 10-11
Wynik III w zakresie pakietu nr 9
110/ZP/2018 DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

wynik
96/ZP/2018 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

WYNIK
33/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
109/ZP/2018 DOSTAWA STYMULATORA REGENERACJI CHRZĄSTKI

wynik
40/ZP/2018 dostawy leków w ramach umowy ramowej

wynik
34/ZP/KONT/2018 pełnienie obowiązków lekarza kierującego Oddziałem i Poradnią Ginekologii oraz wykonywanie świadczeń na Oddziale Ginekologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
32/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
98/ZP/2018 „Naprawa i przegląd gastroskopu wideo GIF-H190 HDTV nr seryjny 2312291 firmy Olympus”

WYNIK
99/ZP/2018 PRZEGLĄD I KONSERWACJA, NAPRAWA APARATU USG HI VISION PREIRUS oraz PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI APARATU USG ARIETTA V70

WYNIK
38/ZP/2018 dzierżawa aparatu do oznaczeń immunochemicznych wraz z dostawą odczynników

wynik
100/ZP/2018 DOSTAWA LEŻANKI DO MAGNETOTERAPII

WYNIK
97/ZP/2018 „Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX wraz z urządzeniami towarzyszącymi”

WYNIK
35/ZP/2018 dostawy materiałów do zabiegów gastroskopowych

wynik
Sprzedaż Aparatu RTG typu Multix z zawieszonym sufitowym firmy Siemens

wynik
31/ZP/KONT/2018 pełnienie obowiązków Ordynatora w Klinicznym Oddziale Neurologicznego i Oddziału Udarowego wraz z Poradnią i świadczenie dyżurów lekarskich w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

wynik
36/ZP/2018 Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

wynik
95/ZP/2018 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

WYNIK
93/ZP/2018 WYMIANA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ NAPRAWA I REGULACJA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH DO GABINETÓW LEKARSKICH

WYNIK
94/ZP/2018 DOSTAWA KLESZCZY BIOPSYJNYCH

WYNIK
89/ZP2018 DOSTAWA STRZYGAREK CHIRURGICZNYCH WRAZ Z JEDNORAZOWYMI OSTRZAMI

WYNIK
90/ZP/2018 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

WYNIK
91/ZP/2018 USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA

WYNIK
30/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
32/ZP/2018 roboty remontowe części budynku RBZMed – bud. Nr 30

wynik
87/ZP/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYNIK
30/ZP/2018 wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” zadanie nr 91575

wynik
wynik - sprostowanie
88/ZP/2018 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek, napraw bieżących, napraw blacharskich i lakierniczych, przeglądów eksploatacyjnych, obsługi technicznej oraz innych czynności serwisowych pojazdów

WYNIK
86/ZP/2018 USŁUGA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH

WYNIK
84/ZP/2018 DZIERŻAWA 6 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH CPV 66.1011.00.00-(4) usługi bankowe

WYNIK
82/ZP/2018 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, GOSPODARCZEGO, WARSZTATOWEGO

WYNIK
28A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
sprzedaż sprzętu i materiałów eksploatacyjnych

wynik
85/ZP/2018 USŁUGA POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW, PRÓBA CIŚNIENIOWA WĘŻY HYDRANTOWYCH ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

WYNIK
21B/ZP/KONT/2018 wykonywanie prac protetycznych

wynik
29/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznego wykonawstwa protez i aparatów ortodontycznych w ramach kontraktu z NFZ

wynik
80/ZP/2018 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

WYNIK
83/ZP/2018 DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

WYNIK
77/ZP/2018 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

WYNIK
81/ZP/2018 PRZEGLĄD I KONSERWACJA ANALIZATORA SYSMEX

WYNIK
28/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
26/ZP/2018 wykonanie czynności prawnych i faktycznych w zakresie pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji budowlanych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Przebudowa budynku centralnej Tlenowni oraz przebudowa budynku nr 10

wynik
25/ZP/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przebudowy budynków centralnej Tlenowni oraz budynku nr 10 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

wynik postepowania I
wynik postępowania II
74/ZP/2018 1) Montaż klimatyzatorów inwerterowych BLYSS. 2) Wykonywanie przeglądu i konserwacji 6 klimatyzatorów. 3) Wykonywanie prac naprawczych w/w klimatyzatorów.

WYNIK
78/ZP/2018 „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wzmocnienia stropu w sali nr 7 (Gabinety RTG) w Zakładzie Radiologii Medycznej- budynek nr 4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

WYNIK
76/ZP/2018 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek, napraw bieżących, napraw blacharskich i lakierniczych, przeglądów eksploatacyjnych, obsługi technicznej oraz innych czynności serwisowych pojazdów

WYNIK
79/ZP/2018 PRZEGLĄD, KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA GAMMA KAMERY BRIGHT VIEW XCT

WYNIK
20A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
27/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
27/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
72/ZP/2018 "USŁUGA DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI"

WYNIK
75/ZP/2018 NAPRAWA APARATU RTG RAMIĘ C typu Manta CardiX

WYNIK
26/ZP/KONT/2018 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

wynik
63/ZP/2018 DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA

WYNIK I


WYNIK II


22A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
21A/ZP/KONT/2018 wykonywanie prac protetycznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
25/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Poradni w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
67/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

WYNIK
17/ZP/2018 Dostawy leków dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
69/ZP/2018 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYNIK
70/ZP/2018 Naprawa Kardiomonitorów firmy Emtel

WYNIK
66/ZP/2018 DOSTAWA KOMBINEZONÓW KANALARZA

WYNIK
59/ZP/2018 Kompleksowa obsługa wszystkich urządzeń drukujących w 5 Wojskowym Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką – SP ZOZ, obejmująca dostawy materiałów eksploatacyjnych (tj. m.in.: tonery, bębny, pojemniki na zużyty toner) z wyłączeniem papieru, a także użyczenie urządzeń drukujących, polegająca na monitorowaniu i utrzymaniu ciągłości pracy urządzeń drukujących

WYNIK
61/ZP/2018 „Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego GV 700 A60 z silnikiem VOLVO PEENTA TWD 1643GE”

WYNIK
22/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
24/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
23/ZP/KONT/2018 pełnienie obowiązków kierownika Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
68/ZP/2018 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

WYNIK
65/ZP/2018 „PRZEGLĄD I KONSERWACJA APARATU INFINITI VISION SYSTEM ORAZ APARATU DO WIREKTOMII CONSTELLATION”

WYNIK
58/ZP/2018 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanej 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,"PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO"

WYNIK
62/ZP/2018 DOSTAWA FOTELI OBROTOWYCH

WYNIK
WYNIK II


Sprostowanie Wyniku


64/ZP/2018 DOSTAWA LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

WYNIK
60/ZP/2018 DOSTAWA ZESTAWÓW TERMOSTATYCZNYCH

WYNIK
57/ZP/2018 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

WYNIK
21/ZP/KONT/2018 wykonywanie prac protetycznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
55/ZP/2018 Dzierżawa zestawu do pomiaru ICP, drenażu kontrolowanego zewnętrznego i testu infuzyjnego z dostawą materiałów jednorazowych

WYNIK
56/ZP/2018 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO i AGD

WYNIK
20/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
54/ZP/2018 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

WYNIK
49/ZP/2018 NAPRAWA I PRZEGLĄD ORAZ KONSERWACJA RESPIRATORÓW FIRMY AIR LIQUIDE(TAEMA)

WYNIK
53/ZP/2018 Dostawy części zamiennych

WYNIK
51/ZP/2018 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego przewozu pacjentów Szpitala specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego (transport sanitarny) wraz z opieką medyczną

WYNIK
19/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
17/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Kliniki i Poradni Chirurgii Ogólnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
18/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb dyżurowych Klinicznego Oddziału Kardiologicznego, Otolaryngologicznego i Psychiatrycznego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
52/ZP/2018 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

WYNIK
50/ZP/2018 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK, NAPRAW BIEŻĄCYCH, NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH, PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH, OBSŁUGI TECHNICZNEJ, ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYNIK
48/ZP/2018 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA : system informatyczny RIS/PACS funkcjonujący w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, który zawiera moduł integracji na poziomie HL7 z systemem OPTIMED

wynik
10/ZP/2018 PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

wynik
16/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń dla Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
15/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
47/ZP/2018 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA LABORATORIUM CENTRUM

wynik
43/ZP/2018 Dostawy części zamiennych

wynik
44/ZP/2018 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA wraz z WDROŻENIEM PROGRAMU DO OCHRONY TYPU DLP

wynik
45/ZP/2018 DOSTAWY IMMUNOGLOBULIN ANTY D

wynik
13A/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
14/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Klinicznego Oddziału Okulistycznego oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
42/ZP/2018 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,,Nadbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego budynek nr 84”

wynik
13/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
39/ZP/2018 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SZPITALA Z ZAKRESU USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

wynik
37/ZP/2018 DOSTAWA KÓŁEK DO ŁOŻEK SZPITALNYCH ORAZ KÓŁEK OBROTOWYCH Z HAMULCEM DO ŁÓŻEK SZPITALNYCH

wynik
12A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń związanych z potrzebami Oddziału Płuc, Gruźlicy i Alergologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
10B/ZP/KONT/2018 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
35/ZP/2018 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO i AGD

wynik
32/ZP/2018 naprawa kompresora

wynik
31/ZP/2018 DOSTAWA TESTÓW, OPASKÓW, CZUJNIKÓW, WŁÓKNINIA

wynik
10A/ZP/KONT/2018 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
12/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń związanych z potrzebami Oddziału Płuc, Gruźlicy i Alergologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
29/ZP/2018 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA DEFIBRYLATORÓW FIRMY PHYSIO-CONTROL 8 SZT

wynik
25/ZP/2018 DOSTAWA WORKÓW NA ZWŁOKI

wynik
30/ZP/2018 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

wynik
27/ZP/2018 Dostawa części zamiennych do diatermii chirurgicznej firmy Emed

wynik
26/ZP/2018 USŁUGA OSTRZENIA,REGENERACJA,NAPRAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

wynik
28/ZP/2018 PRZEGLĄD I LEGALIZACJA WAG LABORATORYJNYCH I APTECZNYCH

wynik
11/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń lekarskich w Gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
24/ZP/2018 USŁUGA PRZEGLĄDU SPIROMETRÓW

wynik
22/ZP/2018 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJA GASNIC PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ DOSTAWA GAŚNICY PRZEWOŹNEJ

wynik
04A/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
10/ZP/2018 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
2C/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
23/ZP/2018 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów

wynik
09/ZP/KONT/2018 pełnienie funkcji konsultanta w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
06A/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
7A/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
2B/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
08/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa medycznego na potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
07/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
46B/ZP/KONT/2017 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik częściowy
wynik częściowy II
wynik częściowy III
wynik cześciowy IV
11/ZP/2018 Wykonanie programów inwestycyjnych

wynik
wynik II - w zakresie pakietu nr 1
1A/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
05/ZP/KONT/2018 wykonywanie świadczeń związanych z potrzebą Oddziału Chirurgii Ogólnej w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
2A/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
04/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby 2 Klinicznych Oddziałów(Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii oraz Oddział Wewnętrzny) w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
06/ZP/KONT/2018 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby 2 Klinicznych Oddziałów (Kliniczny Oddział Okulistyczny oraz Klinika Chirurgii Ogólnej) w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
46A/ZP/KONT/2017 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
10/ZP/KONT/2018 Wykonanie programu inwestycyjnego dla zadania pt. budowa zintegrowanego bloku operacyjnego

wynik
2/ZP/2018 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie

wynik
1/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
2/ZP/KONT/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
3/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
46/ZP/KONT/2017 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44A/ZP/KONT/2017 lecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziałów Chorób Płuc i Chorób Zakaźnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
45/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
43/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
44/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziałów Chorób Płuc i Zakaźnych wraz z Poradniami w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
183/ZP/2017 świadczenie usług pocztowych

wynik
39/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Poradni 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
40/ZP/KONT/2017 wykonywanie konsultacji okulistycznych w Gabinecie Orzeczniczym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
41/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Medycyny Pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
42/ZP/KONT/2017 wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Gabinecie Orzeczniczym Psychiatrycznym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
179/ZP/2017 USŁUGA NAPRAWY EKG FIRMY ASPEL

wynik
37/ZP/KONT/2017 wykonywanie świadczeń związanych z potrzebą Oddziału Chirurgii Ogólnej w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
38/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
176/ZP/2017 Dostawy czujników przepływu do aparatu do znieczulenia ogólnego firmy Dameca

wynik
36A/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
175/ZP/2017 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

wynik
58/ZP/2017 Dostawa kart odczynnikowych i akcesoriów do mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań z zakresu immunohematologii oraz wyposażenie Banku Krwi

wynik
2/ZP/2018 Usługi całodobowego monitorowania pojazdów samochodowych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie , w czasie rzeczywistym z bezpośrednią transmisją danych wraz z pakietem funkcji analitycznych i statystycznych

wynik
36/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
170/ZP/2017 dostawa zestawów do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego

wynik
168/ZP/2017 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

wynik
169/ZP/2017 dostawy leków w ramach programów lekowych

wynik
164/ZP/2017 DOSTAWY IMPLANTÓW I PROCESORÓW DŹWIĘKU SŁUCHOWYCH

wynik
35/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
163/ZP/2017 DOSTAWY ODZIEŻY I BIELIZNY JEDNORAZOWEJ

wynik
52/ZP/2017 dostawy papierowych środków higienicznych

wynik
34A/ZP/KONT/2017 pełnienie funkcji konsultanta z zakresu Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
160/ZP/2017 roboty remontowe w budynkach nr 8,9 - Pakiet nr 2

wynik
155/ZP/2017 DOSTAWY LEKÓW

wynik
154/ZP/2017 dostawa zestawu motorowego z oprzyrządowaniem chirurgicznym oraz narzędzi do mikrochirurgii i supermikrochirurgii (zestaw

wynik
53/ZP/2017 roboty remontowe części budynku RBZMed – bud. Nr 30

wynik
34/ZP/KONT/2017 pełnienie funkcji konsultanta z zakresu Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
31A/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
151/ZP/2017 DOSTAWA LODÓWEK NA LEKI - 2 szt

wynik
49/ZP/KONT/2017 DOSTAWY PROGRAMÓW LEKOWYCH

wynik
147/ZP/2017 Zakup i wymiana uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

wynik
33/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradni Alergologicznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
31/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie zgodnie z harmonogramem ułożonym przez Kierownika Kliniki

wynik
32/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
30/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń w zakresie badań ultrasonograficznych i radiologicznych dla dzieci dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
29A/ZP/KONT/2017 pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

wynik
28A/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

wynik
28/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

wynik
41/ZP/2017 zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy stacji transformatorowej po stronie SN oraz przebudowę rozdzielni NN wraz z wykonaniem przebudowy

wynik
25/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń w Poradni Neurochirurgicznej

wynik
26/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych w dni powszednie w godzinach 07:30 do 15:05 przez lekarzy w Oddziale Neurochirurgii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
27/ZP/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Oddziału Neurochirurgii przez lekarzy specjalistów, lekarzy z rozpoczętym szkoleniem specjalistycznym z zakresu neurochirurgii (nie więcej niż 8) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych i nocnych od 15:05 do 07:30 (16 godzin, 25 minut), całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy od 07:30 do 07:30 (24 godz.) w ramach dyżuru, wezwania, lub w gotowości do udzielania świadczeń

wynik
125/ZP/2017 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA – 6 kpl

wynik postępowania
35/ZP/KONT/2017 Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

wynik
24/ZP/KONT/2017 pełnienie obowiązków Kierownika Zakładu Rehabilitacji, Fizjoterapii i Poradni Rehabilitacyjnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
23/ZP/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Kliniki i Poradni Chirurgii Ogólnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
31/ZP/2017 Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

wynik
21/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych

wynik
30A/ZP/2017 OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU SZLABANÓW

wynik
32/ZP/2017 Dostawy materiałów medycznych dla potrzeb chirurgii ogólnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
23/ZP/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz programów inwestycji na potrzeby 5 Wojskowego szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik w zakresie pakietów nr 6 i nr 7
wynik w zakresie pakietów nr 1-5
111/ZP/2017 DOSTAWA WRAZ Z WYMIANĄ AKUMULATORÓW ŻELOWYCH ORAZ UTYLIZACJA ZUŻYTYCH

wynik
19/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
20/ZP/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz w salach operacyjnych : ortopedycznej, chirurgii ogólnej, urologicznej, ginekologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, neurochirurgii, zabiegów endoskopowych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
18B/ZP/KONT/2017 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwani

wynik
10H/ZP/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie - Oddział Zakaźny i Płucny

wynik
10G/ZP/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie - Oddział Zakaźny i Płucny

wynik
18A/ZP/KONT/2017 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwania

wynik
10F/ZP/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
18/ZP/KONT/2017 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem i w ramach tzw. wezwania

wynik
81/ZP/2017 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

wynik
17/ZKU/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologicznego i Udarowego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

WYNIK POSTĘPOWANIA
10E/ZKU/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

WYNIK POSTĘPOWANIA
22/ZP/2017 DOSTAWY SOCZEWEK OKULISTYCZNYCH

Wynik I częściowy
Wynik II


Wynik II - sprostowanie w zakresie pakietu nr 7


10D/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
9D/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
12/ZP/2017 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA AQT PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

wynik
9C/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

WYNIK
10C/ZKU/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
12A/ZKU/KONT/2017 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
16/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 wykonywanie zabiegów okulistycznych przez lekarza operatora na Oddziale Okulistycznym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
67/ZKU/2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką S.P.Z.O.Z. w Krakowie

wynik
64/ZKU/2017 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego przewozu pacjentów Szpitala specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego (transport sanitarny) wraz z opieką medyczną

wynik
20/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

wynik
70/ZKU/2017 sprzedaż sprzętu kuchennego

wynik
68/ZKU/2017 Przetarg na sprzedaż unitów stomatologicznych

wynik
69/ZKU/KONT/2017 SPRZEDAŻ DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

wynik
13/ZKU/KONT/2017 na wykonywanie świadczeń kardiologicznych na Oddziale Udarowym 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
15/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń dla Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
15/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń dla Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
63/ZKU/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH: maski, czepki,

wynik
10A/ZKU/KONT/2017 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
9A/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
60/ZKU/2017 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

wynik
17/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Dostawa materiałów do sterylizacji - zamówienie powtórzone

wynik
14/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania testów genetycznych

wynik
12/ZKU/KONT/2017 konkurs na na zabezpieczenie potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
9/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
10/ZKU/KONT/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
13/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

wynik
54/ZKU/2017 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA HIGIENY W SZPITALU

wynik
wynik II
11/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Prace projektowe dot. inwestycji „PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII, GINEKOLOGII” w budynkach nr 2, 4 i 10

wynik
7/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń pielęgniarskich zabezpieczających w Klinicznym Oddziale Okulistycznym

wynik
8/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń w poradni proktologicznej

wynik
52/ZKU/2017 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

wynik
53/ZKU/2017 WYKONYWANIE LEKÓW RECEPTUROWYCH W RAMACH LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

wynik
10/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Dostawy materiałów do sterylizacji

wynik
Wynik II
9/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWA MARTERIAŁOW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

wynik
wynik II
Wynik III
15/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu medycznego - zamówienie powtórzone.

wynik
8/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWY IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

wynik
6/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWY OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

wynik
48/ZKU/KONT/2017 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA MIKROSKOPÓW OPERACYJNYCH

wynik
41/ZKU/2017 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

wynik
45/ZKU/KONT/2017 PRZEGLĄD, KONSERWACJA I NAPRAWA RESPIRATORA FIRMY RAPHAEL – 1 kpl

wynik
6A/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
42/ZKU/2017 DOSTAWA OSŁONKI STRZYKAWKI DO ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

wynik
5/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 PROGRAM LEKOWY

Wynik
43/ZKU/KONT/2017 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

wynik
06/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
40/ZKU/KONT/2017 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO AGD

wynik
38/ZKU/KONT/2017 SPRZEDAŻ SPRZĘTU KUCHENNEGO

wynik
4/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWY PROGRAMÓW LEKOWYCH

wynik
Wynik II
34/ZKU/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla NADBUDOWY I PRZEBUDOWY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO (BUDYNEK NR 84) NA DZIAŁCE NR 184/11 OBR. 45 KRAKÓW – KROWODRZA NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”

wynik
35/ZKU/KONT/2017 SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

wynik
36/ZKU/KONT/2017 Przetarg na sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

WYNIK
37/ZKU/KONT/2017 sprzedaż unitów stomatologicznych

wynik
13/ZKU/2017 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJA GASNIC PRZECIWPOŻAROWYCH

wynik
06/ZKU/2017 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

wynik
09/ZKU/2017 DOSTAWY OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH DLA DOROSŁYCH

wynik
18/ZKU//2017 DOSTAWA DRABIN a) DOSTAWA DRABIN ALUMINIOWYCH SIEDMIOSTOPNIOWYCH TRZYELEMENTOWYCH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 5,4 m - 10 szt. b) DZIEWIĘĆSTOPNIOWYCH TRZYELEMENTOWYCH O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 6,42 m – 12 szt.

wynik
02B/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
01/ZP/2017 Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

wynik II
Uzupełnienie wyniku II w zakresie pakietu 4


Uzupełnienie wyniku-wynik postępowania III


1/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wynik I
1A/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
20/ZKU/2017 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

wynik
02A/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
07/ZKU/2017 DOSTAWY TONERÓW, TAŚM I CARTRIDGE

wynik
14/ZKU/2017 PRZETARG NA SPRZEDAŻ KOTŁÓW I ZBIORNIKÓW

wynik
15/ZKU/2017 sprzedaż drobnego sprzętu kuchennego

wynik
16/ZKU/2017 Sprzedaż unitów stomatologicznych

wynik
02/ZKU/KONT/2017 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
34/ZP/2017 dzierżawa analizatorów do oznaczeń immunochemicznych i biochemicznych wraz z dostawą odczynników

Wynik
36/ZP/2017 Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Wynik
42/ZP/2017 Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy zadania pod nazwą ,,PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO”

Wynik
157/ZP/2017 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

wynik postępowania
24/ZKU/2017 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
84/ZP/2017 Odbiór, transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

WYNIK POSTĘPOWANIA
82/ZP/2017 Naprawa aparatu USG firmy ESAOTE

WYNIK POSTĘPOWANIA
83/ZP/2017 NAPRAWA APARATU RTG RAMIĘ C CARDIX

WYNIK POSTĘPOWANIA
131/ZP/2017 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK POSTĘPOWANIA
135/ZP/2017 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

WYNIK
114/ZP/2017 USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
78/ZKU/2017 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY SPACELABS HEALTHCARE – 1 kpl.

WYNIK POSTĘPOWANIA
138/ZP/2017 USŁUGA w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń kotłowni

WYNIK POSTĘPOWANIA
132/ZP/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW GASTROSKOPOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
37/ZP/2017 Zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy stacji transformatorowej po stronie SN oraz przebudowę rozdzielni NN wraz z wykonaniem przebudowy

WYNIK
75/ZKU/2017 USŁUGĘ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO(CO 3 MIESIĄCE) 3 AUTOMATÓW CZYSZCZĄCO DEZYNFEKUJĄCEGO MEIKO KD 30.2

WYNIK POSTĘPOWANIA
23/ZKU/2017 DZIERŻAWĘ APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
19/ZKU/2017 PRZEGLĄD TECHNICZNY I WALIDACJA ORAZ NAPRAWA WIRÓWEK LABORATORYJNYCH.

WYNIK POSTĘPOWANIA
22/ZKU/2017 DOSTAWA AKCESORIÓW DO REJESTRATORÓW HOLTEROWSKICH FIRMY OXFORD

WYNIK POSTĘPOWANIA
21/ZKU/2017 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
29/ZKU/2017 DOSTAWY LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
115/ZP/2017 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik postępowania
142/ZP/2017 DOSTAWA WITRYNY CHŁODNICZEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
38/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej w ramach postępowania konkursowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
116/ZP/2017 DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
109/ZP/2017 Odbiór, transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska

WYNIK POSTĘPOWANIA
17/ZKU/2017 MONTAŻ I URUCHOMIENIE UŻYWANEGO KLIMATYZATORA

WYNIK POSTĘPOWANIA
85/ZP/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

WYNIK POSTĘPOWANIA
94/ZP/2017 NAPRAWA WIERTAREK CHIRURGICZNYCH ORAZ POMP INFUZYJNYCH FIRMY AESCULAP

WYNIK POSTĘPOWANIA
100/ZP/2017 Naprawa, przegląd i konserwacja systemu monitorującego pacjenta firmy Mindray z dostawą materiałów eksploatacyjnych– 1 kpl

WYNIK POSTĘPOWANIA
107/ZP/2017 NAPRAWA KARDIOMONITORA FIRMY EMTEL

WYNIK POSTĘPOWANIA
102/ZP/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁOW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
112/ZP/2017 USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY GAMMA KAMERY Nucline Spirit DH-V FIRMY MEDISO

WYNIK POSTĘPOWANIA
105/ZP/2017 USUNIĘCIE AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY BUDYNKU NR 8

WYNIK POSTĘPOWANIA
113/ZP/2017 DOSTAWĘ KLIMATYZATORA WRAZ Z MONTAŻEM

WYNIK POSTĘPOWANIA
30/ZP/2017 OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU SZLABANÓWWynik


106/ZP/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

WYNIK POSTĘPOWANIA
77/ZKU/2017 DOSTAWĘ BILETÓW PARKINGOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
140/ZP/2017 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FabiusGS-2 kpl.

WYNIK POSTĘPOWANIA
137/ZP/2017 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW DANYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
136/ZP/2017 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
149/ZP/2017 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

WYNIK POSTĘPOWANIA
46/ZP/2017 dostawy odczynników laboratoryjnych do analizatora BCS XP na potrzeby 5 Wojskowego szpitala Kliniczdostawy odczynników laboratoryjnych do analizatora BCS XP na potrzeby 5 Wojskowego szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowienego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
139/ZP/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 NAPRAWĘ WIERTAREK CHIRURGICZNYCH ORAZ POMP INFUZYJNYCH FIRMY AESCULAP

WYNIK POSTĘPOWANIA
27/ZP/2017 Dostawy protezWYNIK


12/ZKU/2017 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
143/ZP/2017 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MAGAZYNOWEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
141/ZP/2017 DOSTAWA DEPOZYTORA

WYNIK POSTĘPOWANIA
144/ZP/2017 PRZEGLĄD I KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA ANALIZATORA UNICAP 100 – 1szt

WYNIK POSTĘPOWANIA
86/ZP/2017 USŁUGA WYMIANY ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH APARAT SŁUCHOWY

WYNIK POSTĘPOWANIA
87/ZP/2017 DOSTAWA FOTELI GERIATRYCZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
74/ZKU/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYNIK POSTĘPOWANIA
101/ZP/2017 DOSTAWA FOTELI DO POBIERANIA KRWI

wynik postępowania
93/ZP/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ FIRMY STRYKER I AESCULAP

WYNIK POSTĘPOWANIA
97/ZP/2017 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I PŁYNÓW DEZYNFEKCYJNYCH DO UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
29/ZP/2017 Dostawy aparatów słuchowych

Wynik
96/ZP/2017 DOSTAWA ELEKTRYCZNEJ PRASY PROMIENIOWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
24/5WSzKzP-SP ZOZ/2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką S.P.Z.O.Z. w Krakowie

Wynik
123/ZP/2017 USŁUGA PRZEGLĄDU, KONSERWACJI ORAZ NAPRAWY APARATU RTG TYPU ADORA RF PRODUKCJI FIRMY NRT – 1 kpl.

WYNIK POSTĘPOWANIA
120/ZP/2017 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU

WYNIK POSTĘPOWANIA
62/ZKU/2017 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
118/ZP/2017 USŁUGI POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄDU OKRESOWEGO, KONSERWACJI I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
79/ZP/2017 Przystosowanie parkingowego automatu płatniczego do pracy z urządzeniem fiskalnym

wynik postępowania
89/ZP/2017 DOSTAWA MATERACY

WYNIK POSTĘPOWANIA
99/ZP/2017 DOSTAWA KABINY PRYSZNICOWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
26/ZP/2017 Dostawy kaniul dożylnych

WYNIK
02/ZKU/2017 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO IMMUNODIAGNOSTYKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
92/ZP/2017 DOSTAWA KABINY PRYSZNICOWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
08/ZKU/2017 Dostawa papieru do drukarek i papieru ksero

WYNIK POSTĘPOWANIA
20/ZKU/2017 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
88/ZP/2017 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK POSTĘPOWANIA
27/ZKU/2017 DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA

WYNIK POSTĘPOWANIA
162/ZP/2017 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK POSTĘPOWANIA
WYNIK POSTĘPOWANIA II
161/ZP/2017 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

WYNIK POSTĘPOWANIA
134/ZP/2017 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ

WYNIK POSTĘPOWANIA
160/ZP/2017 Modernizacja wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach palarni w budynku nr 9”,

WYNIK POSTĘPOWANIA
51/ZP/2017 DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

Wynik
103/ZP/2017 DOSTAWA WRAZ Z WYMIANĄ AKUMULATORÓW ŻELOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
104/ZP/2017 DOSTAWA KLIMATYZATORA WRAZ Z MONTAŻEM

WYNIK POSTĘPOWANIA
108/ZP/2017 DOSTAWA KABINY PRYSZNICOWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
98/ZP/2017 UZUPEŁNIENIE ASORTYMENTU DO SYSTEMU BREMER HALO

WYNIK POSTĘPOWANIA
48/ZP/2017 dostawy materiałów do zabiegów neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik w zakresie pakietów nr 1-11, 13-20
Wynik w zakresie pakietu nr 12
152/ZP/2017 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

WYNIK POSTĘPOWANIA
156/ZP/2017 Przebudowa sanitariatów w budynku nr 2 wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych/ pom. Nr 0.18; 0.19 oraz 0.20./ nr zadania 91455

WYNIK POSTĘPOWANIA
153/ZP/2017 WYKONANIE WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK POSTĘPOWANIA
152/ZP/2017 WYCIĘCIE KASZTANOWCA

WYNIK POSTĘPOWANIA II
01/ZKU/2017 DOSTAWY LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
45/ZP/2017 roboty remontowe w budynkach nr 6,8,9,32

Wynik
Wynik II
148/ZP/2017 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
150/ZP/2017 Zakup i wymianę uszkodzonych elementów systemu parkingowego produkcji Willa Pro Kingarking

WYNIK POSTĘPOWANIA
47/ZP/2017 Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy zadania pod nazwą ,,PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO"

Wynik
146/ZP/2017 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

wynik postępowania
95/ZP/2017 DOSTAWA FOTELI DO POBIERANIA KRWI

WYNIK POSTĘPOWANIA
90/ZP/2017 DOSTAWY OBUWIA ROBOCZEGO ZIMOWEGO I LETNIEGO DLA PRACOWNIKÓW SZPITALA

WYNIK POSTĘPOWANIA
43/ZP/2017 dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej częściowo – w zakresie pakietów nr 2 i nr 3 - w ramach postępowania konkursowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
126/ZP/2017 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w KrakowieWynik


122/ZP/2017 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

Wynik
127/ZP/2017 USŁUGA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH

Wynik - Unieważnienie
Wynik II


Wynik


33/ZP/2017 DOSTAWY LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCHWynik


130/ZP/2017 USŁUGA NAPRAWY REJESTRATORA EKG FIRMY ASPEL

Wynik
111/ZP/2018 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Wynik
28/ZP/2017 Dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej częściowo – w zakresie pakietów nr 22-42 - w ramach postępowania konkursowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 - Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia - Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik postępowania II częściowy
Wynik III-unieważnienie czynności odrzucenia w zakresie pakietu nr 23
Wynik IV w zakresie pakietów 23,25,33
Wynik V częściowy dotyczy pakietu nr 27
Wynik postępowania VI dotyczy pakietów 22, 27-30, 35, 37-42


WYNIK w zakresie pakietów 24,26,32,36


113/ZP/2018 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I MATRYCY HEMOSTATYCZNEJ

Wynik
39/ZP/2017 Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji na realizację przebudowy zadania pod nazwą PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

Wynik
72/ZKU/2017 DOSTAWĘ ODZIEŻY OPERACYJNEJ BARIEROWEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
65/ZKU/2017 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

WYNIK POSTĘPOWANIA
76/ZKU/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW NEUROCHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYNIK POSTĘPOWANIA
66/ZKU/2017 DOSTAWY TONERÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
03/ZKU/2017 Hydrodynamiczne i elektromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekalii ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ

WYNIK POSTĘPOWANIA
73/ZKU/2017 DOSTAWĘ BILETÓW PARKINGOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
129/ZP/2017 DOSTAWA ORAZ REGENERACJA ELEKTROD MISECZKOWYCH DO APARATU EEGWynik


41/ZP/2018 Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Wynik
39/ZP/2018 dostawa leków w ramach programu lekowego WZW

Wynik
42/ZP/2018 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Wynik
133/ZP/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
18/5WSzKzP – SP ZOZ/2017 Usługi odbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznychWynik


128/ZP/2017 DOSTAWY CZUJNIKÓW TLENOWYCH DO RESPIRATORA EXTEND XTWynik


117/ZP/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

wynik postępowania
121/ZP/2017 USŁUGĘ NAPRAWY REJESTRATORA EKG FIRMY

WYNIK POSTĘPOWANIA
124/ZP/2017 Przegląd i konserwacja, naprawa aparatów RTG oraz wykonanie testów specjalistycznych

wynik postępowania
61/ZKU/2017 USŁUGA PRZEGLĄDU ANALIZATORÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
10/ZKU/2017 DOSTAWY ZACISKÓW PO KRANIOTOMII

WYNIK POSTĘPOWANIA
25/ZKU/2017 DOSTAWA AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ORAZ PRZENIESIENIE MASTERYS W MIEJSCE WSKAZANE

WYNIK POSTĘPOWANIA
32/ZKU/2017 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
71/ZKU/2017 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO MARS 2.03 firmy TRUMPF

WYNIK POSTĘPOWANIA
91/ZP/2017 DOSTAWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
44/ZP/2017 dzierżawa automatycznego analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i określenia lekowrażliwosci wraz z dostawą odczynników

Wynik
145/ZP/2017 Dostawa części zamiennych do urządzeń rehabilitacyjnych

wynik postępowania
05/ZKU/2017 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY MATERIAŁ MEDYCZNY ORAZ POJEMNIKÓW CHIRURGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MATERIAŁÓW TKANKOWYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
04/ZKU/2017 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX oraz urządzeń towarzyszących

WYNIK POSTĘPOWANIA
26/ZKU/2017 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA BIOMETRU OPTYCZNEGO IOL MASTER 500 FIRMY CARL ZEISS

WYNIK POSTĘPOWANIA
DOSTAWY OSTRZY DO MIKROTOMU

WYNIK POSTĘPOWANIA
30/ZKU/2017 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOKLAWOWÓW FIRMY SMS

WYNIK POSTĘPOWANIA
39/ZKU/2017 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
46/ZKU/2017 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA

WYNIK POSTĘPOWANIA
33/ZKU/2017 DOSTAWĘ AKUMULATORÓW WRAZ Z MONTAŻEM I UTYLIZACJĄ ZDEMONTOWANYCH ORAZ PRZENIESIENIE MASTERYS W MIEJSCE WSKAZANE

WYNIK POSTĘPOWANIA
50/ZKU/2017 DOSTAWY OSTRZY DO MIKROTOMU

WYNIK POSTĘPOWANIA
NAPRAWA, REGENERACJA I OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRUGICZNYCH FIRMY MEDICON

WYNIK POSTĘPOWANIA
51/ZKU/2017 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

wynik II
51/ZKU/2017 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

WYNIK POSTĘPOWANIA
35/ZP/KONT/2018 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
47/ZKU/2017 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

WYNIK POSTĘPOWANIA
55/ZKU/2017 DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATÓW EKG AsCARD firmy ASPEL

WYNIK POSTĘPOWANIA
56/ZKU/2017 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

WYNIK POSTĘPOWANIA
31/ZKU/2017 DOSTAWĘ WORKÓW SANITARNYCH NA ODPADY MEDYCZNE

WYNIK POSTĘPOWANIA
57/ZKU/2017 DOSTAWA ŻYWNOŚCI

WYNIK POSTĘPOWANIA
58/ZKU/2017 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
159/ZP/2017 DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
158/ZP/2017 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
50/ZP/2017 Dostawy materiałów opatrunkowych

Wynik
172/ZP/2017 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

wynik postępowania
168/ZP/2017 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, RTV, BIUROWEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
166/ZP/2017 Rozbudowa systemu Centrum o obsługę Pracowni Serologii oraz Banku Krwi (realizacja funkcjonalności z wykorzystaniem oprogramowania eKrew plus) wraz z zakupem dwóch zestawów komputerowych z czytnikami kodów kreskowych oraz jednej drukarki monochromatycznej

WYNIK POSTĘPOWANIA
173/ZP/2017 DOSTAWA WERSALEK

WYNIK POSTĘPOWANIA
171/ZP/2017 DOSTAWĘ ROZDRABNIACZA Z POMPĄ DO WYPOMPOWYWANIA ŚCIEKÓW Z WC, GDZIE BRAK JEST PIONU KANALIZACYJNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
165/ZP/2017 DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO U BIAŁEK SUROWICY, PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO ORAZ IDENTYFIKACJI BIAŁKA MONOKLONALNEGO W MOCZU WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
55/ZP/2017 dostawy leków

Wynik
56/ZP/2017 Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej

Wynik
167/ZP/2017 Usługi całodobowego monitorowania pojazdów samochodowych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie , w czasie rzeczywistym z bezpośrednią transmisją danych wraz z pakietem funkcji analitycznych i statystycznych

WYNIK POSTĘPOWANIA
40/ZP/2017 Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku

Wynik
wynik II-unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 37
Wynik III-dotyczy pakietu nr 37
Wynik IV-unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu nr 37
Wynik V-dotyczy pakietu nr 37
178/ZP/2017 DOSTAWA ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

wynik postępowania
174/ZP/2017 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

wynik postępowania
54/ZP/2017 dostawy materiałów stomatologicznych

Wynik
52/ZP/2017 dostawy papierowych środków higienicznych

Wynik
177/ZP/2017 Naprawa wiertarek chirurgicznych oraz pomp infuzyjnych firmy Aesculap

WYNIK POSTĘPOWANIA
57/ZP/2017 dostawy papierowych środków higienicznych

Wynik
182/ZP/2017 DOSTAWA SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO, RTV, WARSZTATOWEGO

WYNIK
180/ZP/2017 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
186/ZP/2017 Dostawa narzędzi mikrochirurgicznych okulistycznych

WYNIK POSTĘPOWANIA
185/ZP/2017 Naprawa wiertarek chirurgicznych oraz trepanów i pomp infuzyjnych oraz stacji dokujących firmy Aesculap

WYNIK POSTĘPOWANIA
188/ZP/2017 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
181/ZP/2017 DOSTAWA TONERÓW I OPASEK IDENTYFIKACYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
189/ZP/2017 DOSTAWĘ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO, RTV, WARSZTATOWEGO

wynik
184/ZP/2017 Zakup, montaż i zaprogramowanie drukarki z podajnikiem biletów do bileterki systemu parkingowego produkcji Villa Pro Kingarking

WYNIK POSTĘPOWANIA
192/ZP/2017 USŁUGA NAPRAWY RESEKTOSKOPU z ciągłym przepływem GYRUS serii ELITE firmy Olympus

WYNIK POSTĘPOWANIA
175/ZP/2017 KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW AWARYJNYCH KARETEK , NAPRAW BIEŻĄCYCH , NAPRAW BLACHARSKICH I LAKIERNICZYCH ,PRZEGLĄDÓW EKSPLOATACYJNYCH ,OBSŁUGI TECHNICZNEJ , ORAZ INNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH POJAZDÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
195/ZP/2017 DOSTAWA SPRZĘTU WARSZTATOWEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
194/ZP/2017 DOSTAWA PROTEZ

WYNIK POSTĘPOWANIA
190/ZP/2017 USŁUGA – PRZEGLĄD , KONSERWACJA I NAPRAWA APARATÓW DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO SULLA

WYNIK POSTĘPOWANIA
187/ZP/2017 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

CZĘŚCIOWY WYNIK POSTĘPOWANIA I
WYNIK II
197/ZP/2017 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA CHORYCH STIEGELMEYER – 10 szt

WYNIK POSTĘPOWANIA
193/ZP/2017 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 oraz ewentualna naprawa tych urządzeń.

Wynik - Unieważnienie
196/ZP/2017 Naprawa i przegląd techniczny wiertarki neurochirurgicznej firmy DePuy Synthes – 1 szt.

WYNIK POSTĘPOWANIA
01/ZP/2018 DOSTAWY PODŁOŻY I TESTÓW BAKTERIOLOGICZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA I
WYNIK POSTEPOWANIA II
06/ZP/2018 DOSTAWA PROTEZ

WYNIK POSTĘPOWANIA
07/ZP/2018 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
03/ZP/2018 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY ŁÓŻEK FIRMY KONKRET

WYNIK POSTĘPOWANIA
NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY ŁÓŻEK FIRMY KONKRET

wynik postępowania
191/ZP/2017 Montaż i dzierżawa generatora dwutlenku chloru w celu usunięcia bakterii legionelli z instalacji i zasobników ciepłej wody użytkowej wraz z serwisem i dostawą materiałów eksploatacyjnych

WYNIK POSTĘPOWANIA
04/ZP/2018 USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I KART TELEMETRYCZNYCH ORAZ TABLETÓW

wynik postępowania
Wynik II
08/ZP/2018 WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ OCENY JAKOŚCI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
05/ZP/2018 Usługa przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 oraz ewentualna naprawa tych urządzeń.

WYNIK POSTĘPOWANIA
16/ZP/2018 DOSTAWA LEKÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA
14/ZP/2018 Usługa PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I NAPRAWY LASERA OPERACYJNEGO LARYNGOLOGICZNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
09/ZP/2018 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO IMMUNODIAGNOSTYKI WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA
13/ZP/2018 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORT I NISZCZENIE DOKUMENTÓW Z TERENU 5 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ – SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA
18/ZP/2018 DOSTAWA SZAFY TERMOSTATYCZNEJ DO PRZECHOWYWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
15/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁOW MEDYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

wynik postępowania
wynik II
wynik III
Dzierżawa aparatu do biopsji wraz z dostawą oprzyrządowania

WYNIK POSTĘPOWANIA
21/ZP/2018 DOSTAWA LEKÓW

wynik postępowania
19/ZP/2018 DOSTAWA TESTÓW, FILTRÓW, OZNACZNIKÓW

wynik postępowania
17/ZP/2018 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik postępowania
01/ZP/2018 Dostawy protez

Wynik
02/ZP/2018 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Wynik
04/ZP/2018 DOSTAWY LEKÓW

Wynik postępowania I
Wynik postępowania II - unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 1
Wynik postępowania III - dotyczy pakietu nr 1
Wynik postępowania IV
15/ZP/2018 roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Wynik
33-34/ZP/2018 DOSTAWY ŻYWNOŚCI i WODY

WYNIK POSTĘPOWANIA
40/ZP/2018 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

WYNIK POSTĘPOWANIA
36/ZP/2018 DOSTAWY PAPIERU DO DRUKAREK I PAPIERU KSERO

wynik postępowania
41/ZP/2018 DOSTAWY CZUJNIKÓW DS.100A

WYNIK POSTĘPOWANIA
38/ZP/2018 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA LABORATORIUM CENTRUM

wynik postępowania
07/ZP/2018 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA UNICAP 100 WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZEŃ ALERGOLOGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH PRZECIWCIAŁ JAKO BACK-UP

Wynik
46/ZP/2018 DOSTAWA TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA
05/ZP/2018 DOSTAWY OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

Wynik postępowania
06/ZP/2018 dostawy materiałów do dezynfekcji

Wynik
08/ZP/2018 roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Wynik
09/ZP/2018 Dostawy akcesoriów neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik I w zakresie pakietu 1-5
Wynik II w zakresie pakietu nr 6
12/ZP/2018 Dostawy leków w ramach umowy ramowej

Wynik postępowania
11/ZP/2018 roboty budowlane ,,Rozbudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie”, PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Nr Konkursu –nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/16 w ramach Działania 9.1 POIiŚ w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego, Nr projektu wg SL2014 - POIS.09.01.00-00-0231/17

Wynik postępowania
13/ZP/2018 dostawy wszczepów laryngologicznych

Wynik postępowania
14/ZP/2018 PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

Wynik
75/ZP/2018 NAPRAWA APARATU RTG RAMIĘ C typu Manta CardiX

WYNIK
18/ZP/2018 PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO

Wynik
19/ZP/2018 roboty remontowe części budynku RBZMed – bud. Nr 30

Wynik
71/ZP/2018 Sprzedaż Gamma kamera SPECT DWUGŁOWICOWA typu NUCLINE SPIRIT DH-V firmy Mediso 1kpl

Wynik
20/ZP/2018 Dostawy soczewek okulistycznych

Wynik
23/ZP/2018 Zamówienie cząstkowe w ramach umowy ramowej

Wynik
24/ZP/2018 dostawa leku w ramach programu lekowego dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
22/ZP/2018 zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
21/ZP/2018 OCHRONA FIZYCZNA TERENU I OBIEKTÓW 5WSZKZP Z OBSŁUGĄ SYSTEMU ALARMOWEGO, URZĄDZEŃ MONITORUJĄCYCH ORAZ SYSTEMU PARKINGOWEGO

Wynik I
Wynik II
Wynik III
29/ZP/2018 dostawy zespoleń neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
27/ZP/2018 dostawy radiofarmaceutyków na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik
31/ZP/2018 DZIERŻAWA SYSTEMU DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW Z KRWI ORAZ PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁÓŻ

Wynik
33/ZP/2018 dzierżawa dwóch analizatorów do oznaczeń koagulologicznych wraz z dostawą odczynników

Wynik
34/ZP/2018 dzierżawa aparatu do wykonywania testów genetycznych wraz z dostawą odczynników

Wynik
28/ZP/2018 DOSTAWY LEKÓW

Wynik postępowania dotyczy pakietów nr 1-14, 16-27
Wynik Postępowania II w zakresie pakietu nr 15
16/ZP/2018 dostawa sprzętu medycznego i aparatury medycznej na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik I pakiety od nr 1-7,9-16
wynik II dot. pakietu nr 8
49/ZP/2018 Przebudowa części budynków(nr 2,3,częściowo 4,7,45,66) kompleksu szpitalnego K-3344 w zakresie doprowadzenia budynków dla zgodności z wymogami bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z załącznikami – zadanie nr 91452

Wynik
48/ZP/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego w ramach Grantu Klinicznego pn. Kompleksowe nowoczesne leczenie w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej z jednoczesnym powołaniem „ Ośrodka Szkoleniowego Chirurgii Pola Walki i Obrażeń Wielonarządowych”

Wynik I w zakresie pakietu nr 15
Wynik postępowania II w zakresie pakietów nr 1-9,11-14,16
wynik postępowania III - w zakresie Pakietu nr 10
WYNIK POSTĘPOWANIA IV - unieważnienie czynności wykluczenia oraz wynik postępowania w zakresie pakietu nr 10
51/ZP/2018 dostawa sprzętu medycznego

Wynik I w zakresie pakietu nr 5
Wynik II w zakresie pakietu nr 1-4
52/ZP/2018 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wynik I w zakresie pakietów nr 4, 6, 7, 10, 15, 19, 20, 22-26
Wynik II w zakresie pakietów nr 1-3, 5, 8, 9, 11-14, 16-18, 21
57/ZP/2018 dostawa sprzętu medycznego II

Wynik
59/ZP/2018 dostawy materiałów opatrunkowych

Wynik I dotyczy pakietów nr 3, 6- 8, 12, 13, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29
Wynik II dotyczy pakietów nr 1, 2, 4, 5, 9-11, 14-18, 20, 23, 26, 28
56/ZP/2018 dostawy zespoleń neurochirurgicznych dla potrzeb 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Wynik postępowania
63/ZP/2018 dostawy leków w ramach umowy ramowej

Wynik postępowania
62/ZP/2018 DOSTAWY ZESPOLEŃ LARYNGOLOGICZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH

Wynik postępowania
58/ZP/2018 Roboty remontowe części pomieszczeń w budynkach nr 2,7,9 oraz 32

Wynik postępowania
61/ZP/2018 dostawy materiałów do sterylizacji

Wynik postępowania
Strona w przebudowie. Przejdź (tymczasowo) do wszystkich ogłoszeń: Przetargi / Ogłoszenia.
DATA DOTYCZY
2019-01-17 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-17 „Hydromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekaliów ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ”

Zapytanie Ofertowe
2019-01-15 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-01-15 DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY MATERIAŁ MEDYCZNY ORAZ POJEMNIKÓW CHIRURGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU MATERIAŁÓW TKANKOWYCH

Wymagania Ofertowe
2019-01-14 „wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego przewozu pacjentów Szpitala specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego (transport sanitarny) wraz z opieką medyczną”

Zapytanie Ofertowe
2019-01-14 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2019-01-14 DOSTAWY TAMPONÓW NEUROCHIRURGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-01-11 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-11 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Patomorfologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-10 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2019-01-10 DOSTAWA KOMPUTERÓW POLEASINGOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-01-09 Hydromechaniczne udrażnianie kanalizacji oraz wypompowanie fekaliów ze studzienek kanalizacyjnych na obiektach infrastruktury technicznej 5 WSzKzP – SP ZOZ

Zapytanie Ofertowe
2019-01-07 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

Zapytanie Ofertowe
2019-01-07 „wykonywanie konserwacji i usług serwisowych urządzeń do automatycznego otwierania dwóch kompletów drzwi aluminiowych przesuwanych z napędem DORMA ES 200 w okresie trzech lat”

Zapytanie Ofertowe
2019-01-04 DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2019-01-03 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

Zapytanie Ofertowe
2019-01-03 DOSTAWY ZESPOLEŃ LARYNGOLOGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-12-21 „Naprawa wiertarki chirurgicznej oraz pompy infuzyjnej firmy Aesculap”

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-12-21 DOSTAWA BILETÓW PARKINGOWYCH

Zapytanie Ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Odpowiedź na pytanie
Odpowiedzi na pytania II


2018-12-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych zabezpieczających funkcje i zadania Poradni Ginekologicznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
modyfikacja SWKO
zmodyfikowane SWKO
2018-12-18 DOSTAWA SPRZĘTU AGD I GOSPODARCZEGO

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedź na pytanie


Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-12-14 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-12-14 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

Zapytanie Ofertowe
2018-12-14 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DIATERMII CHIRURGICZNEJ FIRMY VALLEYLAB

Zapytanie Ofertowe
2018-12-13 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY USG HI VISION PREIRUS

Zapytanie Ofertowe
2018-12-13 Wykonywanie konserwacji i usług serwisowanych urządzeń do automatycznego otwierania dwóch kompletów drzwi aluminiowych przesuwanych z napędem DORMA ES 200 w okresie od dnia 27 grudnia 2018 roku do dnia 27 grudnia 2021 roku

Zapytanie Ofertowe
2018-12-13 DOSTAWA SPRZĘTU AGD I GOSPODARCZEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-12-12 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
zmodyfikowany SWKO


odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert
odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.12.2018 roku
zmodyfikowany SWKO


2018-12-12 udzielanie świadczeń w zakresie badań analitycznych dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

wynik
2018-12-11 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-12-11 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziału Chorób Płuc w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-12-11 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Oddziału Chorób Zakaźnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-12-11 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-12-07 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DIATERMII CHIRURGICZNEJ FIRMY VALLEYLAB

Zapytanie Ofertowe
2018-12-07 NAPRAWA, REGENERACJA I OSTRZENIE NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH FIRMY MEDICON

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedź na pytanie
2018-12-07 DOSTAWA SPRZĘTU AGD I GOSPODARCZEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-12-06 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem oraz świadczenie przeglądów i usług konserwacyjnych przez okres 24 miesięcy

Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
odpowiedzi na pytania
2018-12-05 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-12-05 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ informuje, że dysponuje na wynajem powierzchnię 76 m2 w budynku nr 21. Budynek jest wolnostojący z przyłączonymi mediami.Budynek jest przeznaczony do remontu. Informacji udziela p. Marek Dębski telefon nr 12 630 8051 i p. Bogdan Konieczny telefon nr 12 6308054.

2018-12-04 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedź na pytanie


Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-11-30 udzielanie świadczeń w zakresie badań i konsultacji dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami


odpowiedzi na pytania


2018-11-27 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-11-27 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATU GYRUS

Zapytanie Ofertowe
2018-11-27 DOSTAWY MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH DO KONSERWACJI

Wymagania Ofertowe
2018-11-27 USŁUGA POLEGAJĄCA NA WYNAJMIE PODNOŚNIKA SAMOCHODOWEGO (ZWYŻKI Z OPERATOREM) DO PRAC NA TERENIE 5 WSZK W KRAKOWIE

Zapytanie Ofertowe
2018-11-22 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii i Poradni Neurologicznej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-11-20 DOSTAWA PAROWNICY PROFESJONALNEJ

Zapytanie Ofertowe
2018-11-20 DOSTAWA WÓZKÓW DO TRANSPORTU BUTLI

Zapytanie Ofertowe
2018-11-19 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-11-19 NAPRAWA I PRZEGLĄD TECHNICZNY TONOMETRÓW BEZKONTAKTOWYCH typu CT – 80A

Zapytanie Ofertowe
2018-11-19 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

Wymagania Ofertowe
2018-11-16 Poz. 1 Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem oraz świadczenie przeglądów i usług konserwacyjnych przez okres 24 miesięcy: Poz. 2 - Wykonywanie prac naprawczych klimatyzatorów, o których mowa w poz. 1

Zapytanie Ofertowe
2018-11-16 „wykonanie naprawy blacharsko lakierniczej pojazdów Zamawiającego”

Wymagania Ofertowe
2018-11-15 DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA ORAZ MIESZANINY GAZÓW DO APARATU BODYBOX FIRMY MEDISOFT

Zapytanie Ofertowe
2018-11-15 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Ogloszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-11-14 WYKONANIE MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2018-11-14 „wymiana skorodowanych rozdzielaczy i rur instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku nr 36”

Zapytanie Ofertowe
Przedmiar
Specyfikacja techniczna
2018-11-13 NAPRAWA, PRZEGLĄD I KONSERWACJA RESPIRATORÓW FIRMY GE

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedź na pytanie
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-11-09 „dostawa aparatu do laseroterapii”

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedź na pytanie
2018-11-08 DOSTAWA PAROWNICY PROFESJONALNEJ

Zapytanie Ofertowe
2018-11-02 DOSTAWA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego III
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe III


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego IV
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe IV
2018-11-02 zabezpieczenie potrzeb dyżurowych Klinicznego Oddziału Okulistycznego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-11-02 DOSTAWA OPON ZIMOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-11-02 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA URZĄDZEŃ DO STERYLIZACJI GAZOWEJ FIRMY 3M

Zapytanie Ofertowe
2018-10-26 PRZEGLĄD ORAZ NAPRAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO 3 KARETEK

Zapytanie Ofertowe
Zmiana terminu składania ofert


Odpowiedzi na pytania


2018-10-26 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO APARATU GYRUS I DIATERMII CHIRURGICZNEJ TYP ERBE

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-10-25 USŁUGA OKLEJENIA SZYB OKIENNYCH FOLIĄ

Zapytanie Ofertowe
zmiana terminu składania ofert
zmiana terminu składania ofert II


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-10-24 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO I GOSPODARCZEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-10-23 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2018-10-22 Usługi serwisowe w zakresie naprawy blacharsko lakierniczej pojazdów

Wymagania Ofertowe
2018-10-18 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

Wymagania Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


2018-10-18 Dostawa zestawu do mikrochirurgii oka

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe


2018-10-12 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

Zapytanie Ofertowe
2018-10-12 Kompleksowe usługi w zakresie napraw karetek, napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

Wymagania Ofertowe
2018-10-10 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

Wymagania Ofertowe
2018-10-10 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach ratownictwa ratunkowego na zdrowotnych na potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-10-09 WYKONANIE MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2018-10-09 Naprawa myjki endoskopowej firmy Olympus

Zapytanie Ofertowe


Informacja o zmianie terminu składania ofert
Informacja o zmianie terminu składania ofert II


Odpowiedź na pytanie
2018-10-03 „Dostawa materaca chirurgicznego próżniowego”

Zapytanie Ofertowe
2018-10-01 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-09-28 „Wymiana skorodowanych rozdzielaczy i rur instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku nr 36”- zgodnie

Zapytanie Ofertowe
przedmiar
specyfikacja techniczna
2018-09-28 "Dostawa lupy operacyjnej"

Zapytanie Ofertowe
2018-09-26 DOSTAWA PILOTA DO STOŁU OPERACYJNEGO SATURN

Zapytanie Ofertowe
2018-09-26 USŁUGA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ POPRZEZ OZONOWANIE

Zapytanie Ofertowe
2018-09-25 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO FIRMY DAMECA

Zapytanie Ofertowe
2018-09-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pełnienie dyżurów otolaryngologicznych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-09-20 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Psychiatrycznego Dziennego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-09-20 DOSTAWA SOLI DROGOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

Zapytanie Ofertowe
2018-09-19 NAPRAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH ELEKTRYCZNYCH TYPU ELEGANZA FIRMY LINET – 3 szt.

Zapytanie Ofertowe
2018-09-18 DOSTAWA PANELI NADŁÓŻKOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, ZAINSTALOWANIEM SPRZĘTU, SERWISOWANIEM I PRZEGLĄDAMI W OKRESIE GWARANCJI ORAZ PRZESZKOLENIEM PERSONELU W ZAKRESIE JEGO OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-09-14 DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU MEDYCZNEGO FIRMY AESCULAP

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-09-13 DOSTAWY MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH: maski, czepki i żele nawilżające

Wymagania ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
Odpowiedzi na pytania II
Odpowiedź na pytanie III


2018-09-13 Usługa nadzoru serwisowego wiertarki neurochirurgicznej firmy Medtronic

Zapytanie Ofertowe
2018-09-12 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-09-12 DOSTAWA ELEKTRONICZNYCH NOŚNIKÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-09-11 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

Wymagania Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


2018-09-10 USŁUGA SERWISOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 4356 ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU NR 42 W 5 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W KRAKOWIE

Zapytanie Ofertowe
2018-09-10 DOSTAWA ŻALUZJI I ROLET WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIACH SZPITALA

Zapytanie Ofertowe
2018-09-07 wymiana okna w Oddziale Neurochirurgii oraz wymiana szyby w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii

Zapytanie Ofertowe
przedmiar
specyfikacja techniczna
2018-09-06 sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie
2018-09-06 dostawa ssaków– 4 kpl z zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi i i materiałami eksploatacyjnymi.

Zapytanie Ofertowe
2018-09-06 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie ofertowe
2018-09-05 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-09-05 Naprawa piły oscylacyjnej oraz nasadek Acculan – 2 szt. firmy Aesculap

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
2018-09-04 DOSTAWY ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-08-30 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń UPS

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-08-24 pełnienie obowiązków lekarza kierującego Oddziałem i Poradnią Ginekologii oraz wykonywanie świadczeń na Oddziale Ginekologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-08-23 DOSTAWA LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-08-23 DZIERŻAWA URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO BARWIENIA PREPARATÓW: ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ I SZPIKU KOSTNEGO WRAZ Z ODCZYNNIKAMI

Wymagania Ofertowe
Zmodyfikowane Wymagania ofertowe
Zmodyfikowane Wymagania ofertowe II
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II oraz informacja o modyfikacji
Odpowiedzi na pytania III
2018-08-22 sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie
2018-08-20 DOSTAWY HEMOSTATYKÓW I MATRYCY HEMOSTATYCZNEJ

Zapytanie Ofertowe


Informacja o zmianie terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania


2018-08-16 PRZEGLĄD I LEGALIZACJA WAG

Zapytanie Ofertowe
2018-08-16 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznego wykonawstwa protez i aparatów ortodontycznych w ramach kontraktu z NFZ

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-08-10 DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-08-10 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Zapytanie Ofertowe
2018-08-08 Kompleksowe usługi w zakresie napraw pojazdów 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP – ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3

Wymagania Ofertowe
2018-08-06 DOSTAWA STYMULATORA REGENERACJI CHRZĄSTKI

Zapytanie Ofertowe
2018-08-06 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-08-06 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2018-08-06 pełnienie obowiązków lekarza kierującego Oddziałem i Poradnią Ginekologii oraz wykonywanie świadczeń na Oddziale Ginekologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-08-03 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO KARDIOMONITORÓW firmy Emtel

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-08-03 PRZEGLĄD APARATU DO HEMOFILTRACJI firmy Fresenius

Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-08-03 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby SOR w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
wyjaśnienie SWKO
2018-08-02 DOSTAWA PIŁY OSCYLACYJNEJ

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-07-27 DOSTAWA SPRZĘTU AGD

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-07-27 DOSTAWA PODUSZEK I KOŁDER SZPITALNYCH

Wymagania Ofertowe
Odpowiedź na pytanie
2018-07-26 Naprawa aparatu USG typu Sonix Tablet

Zapytanie Ofertowe


Informacja o zmianie terminu składania ofert


2018-07-26 sprzedaż Aparat RTG typu Multix Top z zawieszeniem sufitowym firmy Siemens

Ogłoszenie
2018-07-24 Naprawa i przegląd gastroskopu wideo GIF-H190 HDTV nr seryjny 2312291 firmy Olympus

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-07-24 PRZEGLĄD I KONSERWACJA, NAPRAWA APARATU USG HI VISION PREIRUS oraz PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI APARATU USG ARIETTA V70

Zapytanie Ofertowe
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II


Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe III
2018-07-24 DOSTAWA LEŻANKI DO MAGNETOTERAPII

Zapytanie Ofertowe
2018-07-20 Przegląd i konserwacja dwóch sprężarek łopatkowych ROL 15-8 MED oraz dwóch zestawów próżniowych CPA DUPLEX wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Zapytanie Ofertowe
2018-07-19 sprzedaż sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych

Ogłoszenie
2018-07-19 pełnienie obowiązków Ordynatora w Klinicznym Oddziale Neurologicznego i Oddziału Udarowego wraz z Poradnią i świadczenie dyżurów lekarskich w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-07-12 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ

Wymagania Ofertowe
2018-07-09 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-07-06 WYMIANA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ NAPRAWA I REGULACJA DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH DO GABINETÓW LEKARSKICH

Zapytanie Ofertowe
2018-07-06 DOSTAWA KLESZCZY BIOPSYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-07-06 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-07-05 DOSTAWY MATERIAŁÓW DO KONSERWACJI

Wymagania Ofertowe


Odpowiedź na pytanie
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


2018-07-02 PRZEGLĄD I KONSERWACJA SPRZĘTU DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-06-29 USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II


2018-06-29 DOSTAWA STRZYGAREK CHIRURGICZNYCH WRAZ Z JEDNORAZOWYMI OSTRZAMI

Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-06-25 udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-06-25 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek, napraw bieżących, napraw blacharskich i lakierniczych, przeglądów eksploatacyjnych, obsługi technicznej oraz innych czynności serwisowych pojazdów

Wymagania Ofertowe
2018-06-22 Sprzedaż sprzętu i materiałów eksploatacyjnych

ogłoszenie
2018-06-21 wykonywanie prac protetycznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-06-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technicznego wykonawstwa protez i aparatów ortodontycznych w ramach kontraktu z NFZ

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana zapisów SWKO -treści Tabeli nr 1 do SWKO
2018-06-20 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Wymagania Ofertowe
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania II


2018-06-18 USŁUGA KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH SZPITALNYCH

Wymagania Ofertowe
2018-06-15 udzielanie świadczeń w zakresie badań dla 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-06-13 DZIERŻAWA 6 TERMINALI PŁATNICZYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM WPŁAT DOKONYWANYCH ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH CPV 66.1011.00.00-(4) usługi bankowe

Zapytanie Ofertowe
Informacja o zmianie terminu składania ofert
2018-06-12 USŁUGA POMIARU CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW, PRÓBA CIŚNIENIOWA WĘŻY HYDRANTOWYCH ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-06-11 DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania


2018-06-11 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-06-08 PRZEGLĄD I KONSERWACJA ANALIZATORA SYSMEX

Zapytanie ofertowe
2018-06-08 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Zakładzie Radiologii Medycznej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana terminu skadania i otwarcia ofert
zmiana termi nu składania i otwarcia ofert II
2018-06-08 DOSTAWA SPRZĘTU AGD, GOSPODARCZEGO, WARSZTATOWEGO

Zapytanie ofertowe
2018-06-07 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe II


Odpowiedź na pytanie


Informacja o zmianie terminu składania ofert
2018-06-07 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek, napraw bieżących, napraw blacharskich i lakierniczych, przeglądów eksploatacyjnych, obsługi technicznej oraz innych czynności serwisowych pojazdów

Wymagania ofertowe
2018-06-07 Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zamówienia z dnia 01.06.2018 roku na wynajem budynku nr 13 na usługi gastronomiczne i zamieszcza zmodyfikowaną wersję zamówienia. Jednocześnie przedłuża się termin składania ofert do dnia 19.06.2018 roku

Ogłoszenie
Formularz ofertowy
Regulamin
Wzór umowy
2018-06-06 DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH, MATERIAŁÓW DO TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

Wymagania ofertowe
2018-06-06 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wzmocnienia stropu w sali nr 7 (Gabinety RTG) w Zakładzie Radiologii Medycznej- budynek nr 4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

Zapytanie ofertowe
odpowiedź na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2018-06-04 PRZEGLĄD, KONSERWACJA ORAZ NAPRAWA GAMMA KAMERY BRIGHT VIEW XCT

Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania


2018-06-01 Wynajem budynku nr 13 z przeznaczeniem na usługi gastronomiczne Termin składania ofert do 15.06.2018 roku do godz. 09:00

Formularz ofertowy
Ogłoszenie
Regulamin
Wzór umowy
2018-06-01 pełnienie dyżurów endoskopowych pod telefonem w gotowości do wykonywania pracy oraz wykonywanie świadczeń medycznych w ramach wezwania

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmian terminu składania i otwarcia ofert
2018-05-30 1) Montaż klimatyzatorów inwerterowych BLYSS. 2) Wykonywanie przeglądu i konserwacji 6 klimatyzatorów. 3) Wykonywanie prac naprawczych w/w klimatyzatorów.

Wymagania ofertowe
Informacja o modyfikacji Wymagań ofertowych
Zmodyfikowane Wymagania ofertowe


Zmiana terminu składania ofert


2018-05-30 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-05-30 wykonywanie prac protetycznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-05-30 zabezpieczenie potrzeb Poradni w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-05-29 NAPRAWA APARATU RTG RAMIĘ C typu Manta CardiX

Zapytanie ofertowe
2018-05-24 USŁUGA DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI

Zapytanie ofertowe
2018-05-23 Sprzedaż Gamma kamera SPECT DWUGŁOWICOWA typu NUCLINE SPIRIT DH-V firmy Mediso 1kpl

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia II
Zmiana ogłoszenia III
Odpowiedzi na pytania
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
2018-05-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-05-21 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-05-21 pełnienie obowiązków kierownika Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana ogłoszenia
zmienione SWKO
2018-05-21 Naprawa Kardiomonitorów firmy Emtel

Zapytanie ofertowe
2018-05-18 DZIERŻAWA APARATU DO WYKONYWANIA TESTÓW GENETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Wymagania ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
2018-05-11 NAPRAWA STOŁU OPERACYJNEGO AXIS 800 firmy Schaerer

Zapytanie ofertowe
2018-05-10 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania


Odpowiedzi na pytania II
Informacja o modyfikacji Zapytania Ofertowego
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
Odpowiedź na pytanie III


2018-05-09 dostawa kombinezonów kanalarza

Zapytanie Ofertowe
2018-05-04 Przegląd i konserwacja agregatu prądotwórczego GV 700 A60 z silnikiem VOLVO PEENTA TWD 1643GE”

Zapytanie Ofertowe
2018-05-04 PRZEGLĄD I KONSERWACJA APARATU INFINITI VISION SYSTEM ORAZ APARATU DO WIREKTOMII CONSTELLATION

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-04-30 wykonywanie prac protetycznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert
2018-04-27 DOSTAWA LEKÓW W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH

Zapytanie ofertowe
2018-04-26 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-04-23 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanej 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,, ,,PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY KOMPLEKSU SZPITALNEGO”

Wymagania Ofertowe
program inwestycji
wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania o wymaganiach innych niż Wojskowe
2018-04-23 Kompleksowa obsługa wszystkich urządzeń drukujących w 5 Wojskowym Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką – SP ZOZ, obejmująca dostawy materiałów eksploatacyjnych (tj. m.in.: tonery, bębny, pojemniki na zużyty toner) z wyłączeniem papieru, a także użyczenie urządzeń drukujących, polegająca na monitorowaniu i utrzymaniu ciągłości pracy urządzeń drukujących Szpitala

Wymagania Ofertowe
Zmiana terminu składania ofert
Kolejna zmiana terminu składania ofert
Lista urządzeń


Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


Odpowiedzi na pytania
Kolejna zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania III
Zmdyfikowana lista drukarek
2018-04-23 DOSTAWA ZESTAWÓW TERMOSTATYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-04-23 DOSTAWA FOTELI OBROTOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-04-23 DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA

Wymagania Ofertowe
informacja o modyfikacji Zapytania Oefrtowego oraz o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane Wymagania Ofertowe
informacja o poprawieniu terminu składania ofert i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania


Zmodyfikowane wymagania ofertowe II
Informacja o zmianie Zapytania Ofertowego
Informacja o zmianie Zapytania Ofertowego


Odpowiedzi na pytania II
Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe III
Informacja o modyfikacji Wymagań Ofertowych IV
Zmodyfikowane Wymagania Ofertowe IV
Odpowiedzi na pytania III
Zmodyfikowane Wymagania ofertowe V
Odpowiedzi na pytania VI
2018-04-20 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

Zapytanie Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-04-20 Dzierżawa zestawu do pomiaru ICP, drenażu kontrolowanego zewnętrznego i testu infuzyjnego z dostawą materiałów jednorazowych

Zapytanie Ofertowe
2018-04-20 DOSTAWY ŻYWNOŚCI

Zapytanie Ofertowe
2018-04-20 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO i AGD

Zapytanie Ofertowe
2018-04-20 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-04-17 zabezpieczenie potrzeb Kliniki i Poradni Chirurgii Ogólnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ wraz z załącznikami
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2018-04-17 zabezpieczenie potrzeb dyżurowych Klinicznego Oddziału Kardiologicznego, Otolaryngologicznego i Psychiatrycznego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
2018-04-16 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW DLA ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ

Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowane zapytania ofertowe
2018-04-13 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowego przewozu pacjentów Szpitala specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego (transport sanitarny) wraz z opieką medyczną

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
2018-04-12 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU OPROGRAMOWANIA : system informatyczny RIS/PACS funkcjonujący w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, który zawiera moduł integracji na poziomie HL7 z systemem OPTIMED

Zapytanie Ofertowe
2018-04-11 NAPRAWA I PRZEGLĄD ORAZ KONSERWACJA RESPIRATORÓW FIRMY AIR LIQUIDE(TAEMA)

Zapytanie Ofertowe
2018-04-11 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów

Wymagania Ofertowe
2018-04-11 Dostawy części zamiennych

Zapytanie Ofertowe
2018-04-09 zabezpieczenie potrzeb Oddziału i Poradni Chirurgii Urazowej i Ortopedii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-04-09 udzielanie świadczeń dla Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO wraz z załącznikami
2018-04-05 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA LABORATORIUM CENTRUM

Zapytanie Ofertowe
2018-03-29 PRZEDŁUŻENIE LICENCJI OPROGRAMOWANIA wraz z WDROŻENIEM PROGRAMU DO OCHRONY TYPU DLP

Zapytanie Ofertowe


informacja o modyfikacji Zapytania Oefrtowego oraz o zmianie terminu składania ofert
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-03-29 Dostawy części zamiennych

Zapytanie Ofertowe
2018-03-28 DOSTAWY IMMUNOGLOBULIN ANTY D

Zapytanie Ofertowe
2018-03-28 DOSTAWY TESTÓW ALERGOLOGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe


zmiana terminu składania ofert


odp na pytania
2018-03-27 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-21 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,,Nadbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego budynek nr 84”

Zapytanie Ofertowe
Zalacznik do Zapytania Ofertowego
2018-03-21 zabezpieczenie potrzeb Klinicznego Oddziału Okulistycznego oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnego 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-21 Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego inwestycji budowlanych 5 WSzKzP SP ZOZ pod nazwą ,,Nadbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego budynek nr 84”

2018-03-19 zabezpieczenie potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-16 DOSTAWY CZUJNIKÓW DS. 100A

Wymagania Ofertowe
Odpowiedzi na pytania
2018-03-14 DOSTAWA KÓŁEK DO ŁOŻEK SZPITALNYCH ORAZ KÓŁEK OBROTOWYCH Z HAMULCEM DO ŁÓŻEK SZPITALNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-03-14 USŁUGA POLEGAJĄCA NA SERWISOWANIU SYSTEMU WSPOMAGANIA OBSŁUGI I ZARZĄDZANIA LABORATORIUM CENTRUM

Zapytanie Ofertowe
2018-03-14 PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SZPITALA Z ZAKRESU USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-03-14 Dostawa drzew nasadzeniowych na teren Szpitala

Zapytanie Ofertowe
2018-03-13 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-13 udzielanie świadczeń związanych z potrzebami Oddziału Płuc, Gruźlicy i Alergologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-12 Sprostowanie do przetargu na stanowisko do sprzedaży obwarzanków.

formularz oferty
ogłoszenie
2018-03-12 DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU KUCHENNEGO i AGD

Zapytanie Ofertowe
2018-03-12 DOSTAWY ŻYWNOŚCI i WODY

Zapytanie Ofertowe
2018-03-12 Dostawa papieru do drukarek i papieru ksero

Zapytanie Ofertowe
zmian terminu składania ofert
2018-03-08 naprawa kompresora

Zapytanie Ofertowe
2018-03-06 DOSTAWA WORKÓW NA ZWŁOKI

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytanie
2018-03-06 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-06 udzielanie świadczeń związanych z potrzebami Oddziału Płuc, Gruźlicy i Alergologii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-03-06 USŁUGA – PRZEGLĄD I KONSERWACJA I NAPRAWA DEFIBRYLATORÓW FIRMY PHYSIO-CONTROL 8 SZT

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
odpowiedzi na pytania II
2018-03-06 DOSTAWA TESTÓW, OPASKÓW, CZUJNIKÓW, WŁÓKNINIA

Zapytanie Ofertowe
odpowiedź na pytania
2018-03-06 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2018-03-06 DOSTAWY AKCESORIÓW DO PANELI GAZÓW MEDYCZNYCH

wynik
2018-03-05 Dostawa części zamiennych do diatermii chirurgicznej firmy Emed

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytania
2018-03-01 PRZEGLĄD I LEGALIZACJA WAG LABORATORYJNYCH I APTECZNYCH

Zapytanie Ofertorwe
odpowiedzi na pytanie II
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe II


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane zapytanie ofertowe


2018-03-01 USŁUGA OSTRZENIA,REGENERACJA,NAPRAWA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

Zapytanie Ofertowe
2018-02-27 udzielanie świadczeń lekarskich w Gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-23 USŁUGA PRZEGLĄDU SPIROMETRÓW

Zapytanie Ofertowe
2018-02-22 USŁUGA REMONTU, PRZEGLĄDU I LEGALIZACJA GASNIC PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ DOSTAWA GAŚNICY PRZEWOŹNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-21 Kompleksowe usługi w zakresie napraw awaryjnych karetek , napraw bieżących , napraw blacharskich i lakierniczych ,przeglądów eksploatacyjnych ,obsługi technicznej , oraz innych czynności serwisowych pojazdów

WYMAGANIA OFERTOWE


odpowiedzi na pytania
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe


2018-02-21 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
zmiana terminu składania ofert
2018-02-21 pełnienie obowiązków kierownika Zakładu Patomorfologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
informacja o zmianie SWKO
zmieniony SWKO
2018-02-21 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-16 pełnienie funkcji konsultanta w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-15 DOSTAWA LEKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-15 zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy przez lekarzy w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-14 zabezpieczenie potrzeb Gabinetu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SWKO
2018-02-14 Dzierżawa aparatu do biopsji wraz z dostawą oprzyrządowania

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-14 Wynajem powierzchni pod dystrybutory na napoje i słodycze.

ogłoszenie
formularz
regulamin
wzór umowy
2018-02-13 DOSTAWA SZAFY TERMOSTATYCZNEJ DO PRZECHOWYWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-13 Wynajem powierzchni pod dystrybutory na napoje i słodycze.

ogłoszenie
regulamin przetargu
wzór umowy
formularz ofertowy
2018-02-12 DOSTAWA TESTÓW, FILTRÓW, OZNACZNIKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
zmiana terminu składania ofert
odp na pytania I
2018-02-09 Przebudowa w budynkach nr 2,7 i 8 – wymiana stolarki okiennej – zadanie nr 91456 na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIKI
zmiana terminu składania ofert
2018-02-09 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracownią TK w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

Ogłoszenie
SIWZ - sczegółowe warunki konkursu
2018-02-08 DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE
odp. na pytania 1
odp na pytania II
odp na pyt III
2018-02-08 USŁUGA ODBIORU, TRANSPORT I NISZCZENIE DOKUMENTÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE
2018-02-07 DOSTAWY LEKÓW

Zapytanie Ofertowe
odpowiedzi na pytanie
zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe
2018-02-06 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wzmocnienie stropu w sali nr 6 (Gabinet RTG) w Zakładzie Radiologii Medycznej- budynek nr 4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego