Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

PROJEKTY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Tytuł Projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0040/22

Informacje o projekcie:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz realizowany na mocy:

  1. Podjętej przez Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwały nr 903/22 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu nr RPMP.09.02.01-12-0040/22, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
  2. Umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Małopolskim a 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

Głównym celem 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w ramach realizowanego projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania COVID-19 na terenie szpitala. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie w ramach w/w projektu obejmuje:

  1. Instalacje wentylacyjne z filtrami HEPA wraz z montażem,
  2. Instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe (wymiana paneli nadłóżkowych),

Wartość przyznanego 5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką SPZOZ w Krakowie dofinasowania na działania związane z epidemią COVID-19 w ramach w/w projektu wynosi: 1.066.183,02 zł brutto.