Wykonanie instalacji gazów medycznych w budynku nr 24

Tytuł zadania: Wykonanie instalacji gazów medycznych w budynku nr 24

Informacje o zadaniu: Zadanie finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wartość inwestycji: 862 353,00 zł

Środki Funduszu COVID-19 BGK:  862 353,00 zł

Udział środków z Funduszu COVID-19 BGK w wartości inwestycji w % – 100%

Planowany okres realizacji zadania: 2022 rok

Cel zadania: Celem zadania jest wykonanie instalacji gazów medycznych w budynku nr 24 do którego przeniesiony zostanie, z budynku przeznaczonego do wyburzenia, Kliniczny Oddział Okulistyki. Lokalizacja budynku nr 24 który dotychczas był dzierżawiony podmiotowi zewnętrznemu stwarza dodatkową możliwość wykorzystania jego potencjału na wypadek nawrotu pandemii lub innych zdarzeń masowych, na które ochrona zdrowia, szczególnie wojskowa, powinna być przygotowana. Kompleksowe przygotowanie budynku, w razie zaistnienia takiej sytuacji pozwoli na ewakuowanie w