Deklaracja dostępnosci

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie im. gen. bryg. prof. dr hab. med. Mariana Garlickiego

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie im. gen. bryg. dr hab. med. Mariana Garlickiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego 5wszk.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-30 na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Kancelaria Jawna 5WSzKzP, adres poczty elektronicznej szpital@5wszk.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 63 08 031. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub składać skargi.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie im. gen. bryg. prof. dr hab. med. Mariana Garlickiego aktualnie posiada 11 budynków, w których świadczone są usługi medyczne tj.:

 • Budynek nr 1 - Poliklinika
 • Budynek nr 2 - Klinika Chorób Wewnętrznych, Klinika Kardiologii
 • Budynek nr 4 – Oddziały Chirurgii; Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii; Kliniczny Oddział Urologiczny , Zakład Radiologii
 • Budynek nr 6 - Oddział Okulistyczny, Oddział Neurochirurgiczny
 • Budynek nr 7 - Oddział Neurologiczny, Oddział Otolaryngologiczny
 • Budynek nr 8 - Oddział Psychiatryczny Dzienny, Zakład Analityki Lekarskiej, Zakład Medycyny Nuklearnej
 • Budynek nr 9 - Oddział Psychiatryczny
 • Budynek nr 10 – Oddział Płuc, Oddział Zakaźny
 • Budynek nr 12 - Poliklinika
 • Budynek nr 66 – Zakład Rehabilitacji
 • Budynek nr 84 – Szpitalny Oddział Ratunkowy

Na dziś całkowicie dostępnych dla osób niepełnosprawnych jest 10 budynków. Aktualnie budynek nr 9 jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Planowana jest inwestycja polegająca na dobudowie szybu i dostawie wraz z montażem dźwigu szpitalnego.

Inne informacje i oświadczenia

Pacjenci mają możliwość uzyskania informacji o usługach medycznych oraz mogą zarejestrować się na  świadczenie medyczne poprzez kontakt telefoniczny, mailowy, SMS oraz fax.

Brak dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.