Odwiedziny Pacjentów

1. Odwiedziny pacjenta odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Zalecane godziny odwiedzin od 14:00 do 17:00.
2. Zaleca się aby pacjenta równocześnie odwiedzały nie więcej niż dwie osoby.
3. Każda decyzja ograniczająca odwiedziny pacjentów, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów oraz ze względu na możliwości organizacyjne jest wydawana przez Komendanta Szpitala i ma formę pisemną (ogłoszenie), zawierającą uzasadnienie i przewidywany termin trwania ograniczeń.
4. Nie są wpuszczane osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
5. Osoba odwiedzająca lub sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną winna w pierwszej kolejności kierować się dobrem i bezpieczeństwem odwiedzanego pacjenta.
6. Osoby odwiedzające oraz sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego.
7. Zabrania się osobom odwiedzającym oraz sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną:
a) wnoszenia, spożywania i dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających,
b) palenia wyrobów tytoniowych i używania papierosów elektronicznych,
c) przynoszenia materiałów i substancji niebezpiecznych w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniu,
d) wprowadzania zwierząt do budynków Szpitala za wyjątkiem szczególnych sytuacji jeżeli wymaga tego stan zdrowia pacjenta lub uzasadniona konieczność osoby odwiedzającej.
8. Osoby odwiedzające oraz sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną zobowiązane są w szczególności do:
a) trzymanie odzieży wierzchniej przy sobie; w szczególności zakazuje się umieszczania odzieży wierzchniej na łóżkach szpitalnych oraz szafkach,
b) przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej,
c) kulturalnego i nie zakłócającego spokoju innych pacjentów zachowania się,
d) zasięgnięcia opinii lekarza lub pielęgniarki o możliwości dostarczenie pacjentowi produktów żywnościowych.
9. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające lub sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną ww. postanowień, personel Szpitala ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala. W przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala może wezwać ochronę Szpitala lub Policję, o czym informuje uprzednio naruszającego postanowienia dotyczące odwiedzin.
10. Za rzeczy wniesione, pozostawione przez osoby odwiedzające Szpital nie ponosi odpowiedzialności.
11. Zasady odwiedzin pacjentów w zależności od sytuacji epidemicznej są dostosowywane do zaleceń lub rekomendacji MZ (https://www.gov.pl/web/zdrowie) i GIS (https://www.gov.pl/web/gis).

(Opracowano na podstawie regulaminu organizacyjnego Szpitala i zarządzeń Komendanta)