Regulamin korzystania z Wi-Fi

Regulamin korzystania z sieci Wi-Fi w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Krakowie:

W 5WSzKzP dostęp do Internetu poprzez Wi-Fi jest bezpłatny. To niezwykle wygodne rozwiązanie, jednak należy zachować powszechnie obowiązujące procedury z jego bezpiecznego korzystania z ograniczonym zaufaniem przy zachowywaniu dużej dozy ostrożności i zdrowego rozsądku.

Wykorzystywane urządzenie powinno mieć wyłączone w ustawieniach automatyczne łączenie się z sieciami Wi-Fi. Łączenie powinno następować w przypadkach, gdy nie będzie innej opcji połączenia się z Internetem.

Do łączenia się z Wi-Fi można wykorzystywać tylko urządzenia, które nie są zarażone złośliwym oprogramowaniem, posiadają sprawdzone oprogramowania antywirusowe i które nie zaszkodzą sieci Wi-Fi Szpitala i urządzeniom do niej podłączonym. Należy podkreślić, że dotyczy to zarówno smartfonów, laptopów, jak i tabletów które są w równym stopniu podatne na wirusy.

Zasady i zakres korzystania z darmowej usługi bezprzewodowej sieci komputerowej (Wi-Fi) Szpitala.

 1. Właścicielem, administratorem i dostawcą Sieci jest 5WSzKzP w Krakowie, który ponosi opłaty związane z jej eksploatacją. Sieć Wi-Fi to sieć komputerowa służąca do bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu w strefie zasięgu ww. sieci.
   
 2. Z Usługi może korzystać każda osoba- dalej: Użytkownik, przy wykorzystaniu własnego urządzenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po zalogowaniu się do Usługi.
   
 3. Usługa dostępna jest dla celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności zarobkowej (gospodarczej, zawodowej, itp.) i jest wolna od opłat.
   
 4. Usługa jest również dostępna dla wykładowców korzystających z sieci w celach służbowych podczas prowadzenia zajęć w Szpitalu.
   
 5. Zalogowanie się do Sieci Wi-Fi oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
   
 6. Szpital zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób oraz przeglądanych treści, które naruszyły ustalenia niniejszego Regulaminu.
   
 7. Szpital ma prawo do rejestrowania, kontrolowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub dla celów niezbędnych do zarządzania siecią Wi-Fi.
   
 8. Szpital nie ponosi odpowiedzialności w żadnym zakresie za:
   
  1. nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
    
  2. szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez podmioty trzecie, szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, jak również za uszkodzenia urządzeń lub oprogramowania, utratę lub ujawnienie danych w związku z korzystaniem z Usługi oraz wszelkie inne szkody powstałe, w związku z korzystaniem z Usługi,
    
  3. za warunki techniczne panujące w sieci oraz opóźnienia w strefie Internetowej,
    
  4. czasowy brak dostępu do Usługi oraz obniżenie przepustowości łącza.
    
 9. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych i aplikacji internetowych.
   
 10. Szpital nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w żadnym zakresie, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak kompatybilności urządzeń Użytkowników z infrastrukturą punktu dostępowego.
   
 11. Szpital oraz osoby i podmioty działające w jego imieniu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Usługi.
   
 12. Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się:
   
  1. wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z prawem,
    
  2. nie udostępniać, nie przesyłać ani nie ściągać z Sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do Użytkownika,
    
  3. nie przesyłać, nie udostępniać i nie ściągać z Sieci treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą etykietą,
    
  4. nie wykorzystywać dostępu do Sieci do celów rozpowszechniania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU,
    
  5. nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów, plików i treści mogących uszkodzić sprzęt innych Użytkowników Sieci,
    
  6. nie naruszać zabezpieczeń stosowanych w Sieci.
    
 13. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Szpital zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Sieci Użytkownikom oraz przekazania zarejestrowanych informacji upoważnionym służbom.
   
 14. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko i odpowiedzialność. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi, w tym za wszelkie treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. Szpital nie odpowiada również za działanie pobranego z Sieci oprogramowania ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci skorzystał z Internetu.
   
 15. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo swoich danych, w tym przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest posiadać oprogramowanie antywirusowe lub firewall-a.
   
 16. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia punktu dostępowego, problemów technicznych, prac konserwacyjnych czy zdarzeń losowych.
   
 17. Niezapoznanie się lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie.
   
 18. Szpital zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie.
   
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu Cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Sieci przez Użytkownika będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Szpitala.
   
 20. W wyniku skorzystania przez Użytkownika z Usługi, Szpital uzyskuje dostęp do danych niezbędnych do logowania, danych o urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie w postaci adresu MAC, danych o aktywności internetowej, tj. m.in. przeglądanych stronach www, daty i godziny połączenia się z WIFI oraz czasu trwania sesji.
   
 21. Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) Szpital informuje, że:
   
  1. Administratorem danych osobowych jest 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie ul. Wrocławska 1-3, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI KRS pod numerem 00000032272, NIP: 6772081964, Regon: 351506868. Pełna Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.5wszk.com.pl. Kontakt
   z Inspektorem ochrony danych poprzez email rodo@5wszk.com.pl

  2. Pozyskane od Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia Usługi,
   a w uzasadnionych przypadkach mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

    
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest:
    
   1. art. 6 ust. lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) (dalej: RODO), tj. niezbędność ich przetwarzania w celu świadczenia Usługi, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia działań na życzenie Użytkownika przed zawarciem umowy.

     
   2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na ustaleniu oraz dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
     
 22. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników będą podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
   
 23. Podanie przez Użytkownika danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do korzystania z Usługi.
   
 24. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   
 25. Zgromadzone dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 tygodni po zakończeniu świadczenia Usługi. W przypadku wystąpienia zdarzenia, w którym niezbędne będzie ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami zgromadzone dane będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń.
   
 26. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
   
 27. Dane osobowe nie będą przekazywane do stronom trzecim.